MSWIA

Minister Spraw Wewnętrznych Królestwa Belgii zapoznał się z polskim Stanowiskiem Wspomagania Dowodzenia Komendy Stołecznej Policji

Minister Spraw Wewnętrznych Królestwa Belgii zapoznał się z polskim Stanowiskiem Wspomagania Dowodzenia Komendy Stołecznej Policji.

W Polsce od 13 maja 2001 r. przebywa z wizytą Minister Spraw Wewnętrznych Królestwa Belgii Antoine Duquesne. W poniedziałek Marek Biernacki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Polski po rozmowach plenarnych zaprezentował szefowi MSW Belgii Stanowisko Wspomagania Dowodzenia Komendy Stołecznej Policji, budowane w oparciu o nową technologię jaką jest Tetra. Uruchomienie tego stanowiska ma usprawnić pracę Policji i efektywność kierowania siłami stołecznego garnizonu.

Realizacja programu budowy SWD pozwoli na potwierdzoną doświadczeniami zagranicznymi znaczącą poprawę efektywności działań Policji i poprawę bezpieczeństwa publicznego w największych miastach. Wymuszona funkcjonowaniem systemu SWD zmiana stylu pracy policjantów oraz pełna kontrola działań poszczególnych funkcjonariuszy przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa nadzorowanego obszaru, skuteczności pracy policjantów jak i ich bezpieczeństwa osobistego podczas realizacji zadań służbowych

Stanowisko Wspomagania Dowodzenia
Komendy Stołecznej Policji

W Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie dobiegł końca najważniejszy etap budowy Stanowiska Wspomagania Dowodzenia (SWD) oraz będącej jego częścią sieci cyfrowej łączności radiowej, zgodnej z europejskim standardem TETRA. Została zakończona instalacja urządzeń, oprogramowania i specjalistycznego wyposażenia sytemu teleinformatycznego, który znacznie usprawni pracę Policji i efektywność kierowania siłami stołecznego garnizonu. Rozpoczyna się końcowa seria prób i testów oraz cykl szkoleń personelu, który będzie obsługiwał SWD. Zakończenie całości prac przewidziane jest w lipcu bieżącego roku.

Budowa SWD jest jednym z głównych elementów realizowanego planu modernizacji technicznej Policji w ramach przyjętego przez Radę Ministrów w czerwcu 2000 roku Krajowego Programu Przeciwdziałania Przestępczości. Równolegle z inwestycją warszawską prowadzone są budowy SWD dla Komend Miejskich Policji w Łodzi, Szczecinie i Krakowie. Przygotowywane jest rozpoczęcie jeszcze w b. roku kolejnych budów SWD dla komend miejskich Policji w aglomeracji katowickiej i gdańskiej. Łącznie programem objętych zostanie 16 największych aglomeracji miejskich, w największym stopniu zagrożonych przestępczością.

Realizacja programu budowy SWD pozwoli na potwierdzoną doświadczeniami zagranicznymi znaczącą poprawę efektywności działań Policji i poprawę bezpieczeństwa publicznego w największych miastach. Wymuszona funkcjonowaniem systemu SWD zmiana stylu pracy policjantów oraz pełna kontrola działań poszczególnych funkcjonariuszy przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa nadzorowanego obszaru, skuteczności pracy policjantów jak i ich bezpieczeństwa osobistego podczas realizacji zadań służbowych. System SWD ułatwi przyjmowanie i rejestrację zgłoszeń od obywateli, zapewni ich sprawniejszą obsługę oraz wspomoże podejmowanie szybkich i trafnych decyzji przez służby dyżurne. Zagwarantuje tym samym poprawę prewencyjnego oddziaływania i bezzwłoczną, sprawną i skuteczną reakcję Policji na zaistniałe zdarzenia. Zapewni efektywniejsze wykorzystanie potencjału kadrowego i technicznego Policji oraz obniży koszty prowadzonych działań.

Na Stanowisku Wspomagania Dowodzenia usytuowanym w Komendzie Stołecznej Policji będzie pracować do 30 operatorów. Docelowo będą oni zarządzali pracą 2200 policjantów. Do systemu zostanie włączonych w pierwszym etapie 300 odpowiednio wyposażonych radiowozów.

W skład systemu wchodzi centrum dowodzenia, z główną salą operacyjną, wyposażoną w wyświetlacz wielkoformatowy, stanowiskami przyjmowania zgłoszeń od obywateli, stanowiskami operatorów i koordynatorów, a także stanowiska wyniesione, zlokalizowane w komisariatach Policji, przeznaczone do przyjmowania zgłoszeń od obywateli i współdziałania z centrum dowodzenia. Radiowozy wchodzące w skład SWD wyposażone będą w przewoźne terminale komputerowe, cyfrowe radiotelefony TETRA i odbiorniki GPS.

Pod względem funkcjonalnym system SWD tworzą specjalistyczne moduły. Najważniejszy z nich gromadzi i przetwarza zgłoszenia obywateli, ułatwia wybór radiowozów i patroli, które mogą najszybciej podjąć interwencję, uruchamia procedury podejmowania decyzji i powiadamiania innych służb, prezentuje informacje o przebiegu interwencji i ich zakończeniu, kontroluje, rozlicza i rejestruje realizację zadań zlecanych załogom radiowozów i patroli, umożliwia analizowanie wszystkich informacji według ustalonych kryteriów.

Aktualna sytuacja jest przedstawiana na wielkoformatowym wyświetlaczu graficznym. Na mapie cyfrowej miasta są zaznaczone miejsca niebezpiecznych zdarzeń, działań i interwencji policyjnych, pozycji radiowozów. Jest też możliwa prezentacja obrazów z miejsc monitorowanych TV.

Ważne znaczenie dla efektywności pracy systemu ma moduł umożliwiający wykorzystanie policyjnych zasobów informacyjnych (m.in. o osobach i poszukiwanych przestępcach, poszukiwanych lub skradzionych rzeczach, zarejestrowanych zdarzeniach) oraz w bazach danych ewidencji ludności, pojazdów itp. Niezbędne informacje policjanci otrzymują np. w czasie dojazdu do miejsca zdarzenia. Także w czasie przeprowadzania interwencji możliwe będzie bezzwłoczne dokonanie niezbędnych sprawdzeń lub identyfikacji w bazach danych (np. sprawdzanie dokumentów, praw jazdy, sprawdzanie, czy osoba albo pojazd nie jest poszukiwana). Takie możliwości sytemu znacznie zwiększają sprawność i skuteczność interwencji oraz bezpieczeństwo samych policjantów.

Moduł telekomunikacyjny umożliwia łatwe łączenie się obywateli z numerami alarmowymi i zgłaszanie wezwań, zapewnia niezawodną przewodową łączność telefoniczną w technice cyfrowej wewnątrz Policji oraz w zewnętrznych sieciach publicznych.

W specjalnym module rejestruje się, gromadzi i przechowuje wszystkie zgłoszenia od obywateli, zapisuje wydawane przez służby dyżurne dyspozycje i prowadzone rozmowy. Wymusza to właściwą reakcję służb policyjnych na każde wezwanie i kontrolę prawidłowości ich realizacji.
Moduł lokalizacji patroli umożliwia dzięki technologii GPS ciągłe monitorowanie radiowozów i miejsc pełnienia przez nie służby, ułatwia podejmowanie decyzji, które radiowozy najszybciej mogą podjąć interwencję, itp.

Moduł monitoringu TV – zapewnia stałą, bieżącą obserwację miejsc najbardziej zagrożonych przestępczością i niebezpiecznych na terenie miasta, umożliwia rejestrację obserwowanych zdarzeń i ich późniejsze odtwarzanie.

Rdzeniem stołecznego systemu wspomagania dowodzenia jest moduł radiokomunikacyjny oparty o po raz pierwszy uruchomiony w naszym kraju najnowocześniejszy system cyfrowej łączności europejskiego standardu TETRA przeznaczonego dla służb ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego.

TETRA jest jedynym, paneuropejskim standardem cyfrowej, trankingowej łączności radiowej, zatwierdzonym przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) i zalecanym przez Unię Europejska dla służb ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego. Standard ten został stworzony przez najbardziej znane i renomowane światowe firmy telekomunikacyjne, by sprostać rosnącym wymaganiom użytkowników oraz zintegrować łączność na poziomie krajowym i międzynarodowym.

TETRA to łączność najwyższej jakości, wydajna, odporna na zakłócenia, zapewniająca szybkie zestawianie połączeń, równoczesną transmisję głosu i danych, najwyższe parametry ochrony tajemnicy korespondencji i użytkownika oraz dostęp do różnych, innych sieci łączności.

W MSWiA trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy narodowego systemu łączności TETRA, który obejmie zasadnicze służby sektora ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego, w tym Policję, Straż Pożarną, Straż Graniczna. Wspólny system łączności zwiększy zdolności współpracy operacyjnej krajowych służb ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego na każdym szczeblu i w każdych okolicznościach. Ułatwi optymalną organizację dowodzenia i koordynacji działań na szczeblach regionalnym i ogólnopolskim, a w szczególnych wypadkach także międzynarodowym.

Antoine DUQUESNE ur. 3 lutego 1941 r. w Ixelles. Wykształcenie wyższe prawnicze, Uniwersytet w Liege w latach 1960 – 65, dyplom z wyróżnieniem. W latach 1965 – 75 pracował w biurze adwokackim w Liege, pełniąc jednocześnie funkcję asystenta na Wydziale Prawa tamtejszego Uniwersytetu. W okresie I975 – 82 pracował w Instytucie kształcenia kadr, a w latach 1983 – 88 był dyrektorem banku kredytowego CNCP.
W tatach 1988 – 91, senator, przewodniczący Komisji senackiej ds. rolnictwa i klas średnich, Od 1991 do 1999, Deputowany do Parlamentu, członek komisji konstytucyjnej i ustawodawczej, od 1996 r. przewodniczący parlamentarnej Komisji sprawiedliwości, a od 1999 przewodniczący komisji spraw zagranicznych. W latach 1995 – 99, wiceprzewodniczący Parlamentu Belgii. Po wyborach do Parlamentu federalnego, 13 lipca 1999 r. i powołaniu nowego rządu Premiera Guy Verhofstadta, Antoine Duquesne objął tekę ministra spraw wewnętrznych. Qd wielu lat jest członkiem Walońskiej Partii Reformatorsko – Liberalnej PRL. W latach 1990 – 92 był przewodniczącym tej partii, a od 1992 r. przewodniczącym grupy parlamentarnej Liberałów. Jest politykiem o dużym doświadczeniu, posiadającym autorytet i silną pozycję w obecnym rządzie federalnym Belgii. Aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu (JAI) wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne ministrów Unijnej Piętnastki.
W drugiej połowie 2001 r. Belgia obejmie przewodnictwo w Unii Europejskiej, tym samym A. Duquesne zostanie przewodniczącym Komitetu JAI.

http://www.msw.gov.pl

Similar Posts