24.05.2001 Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o usługach detektywistycznych.

24.05.2001

Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o usługach detektywistycznych.

We wtorek, 7 października rząd przyjął projekt ustawy o usługach detektywistycznych. Projekt przewiduje m.in., że wykonanie usług detektywistycznych wymaga posiadania licencji detektywa. Licencje mają wydawać komendanci wojewódzcy policji.

W myśl projektu, detektywem będzie mogła być osoba, która ukończyła 21 lata; posiada co najmniej średnie wykształcenie; ma zdolność do czynności prawnych; nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne; nie została zwolniona dyscyplinarnie z policji, prokuratury, sądu lub innego organu państwowego; nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, karno – skarbowe za przestępstwa popełnione z winy umyślnej; posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu policji właściwego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania; posiada odpowiednie świadectwo lekarskie; zdała odpowiedni egzamin.

Według przyjętego wczoraj projektu usługi detektywistyczne nie będą dotyczyć zbierania i gromadzenia tzw. ” wrażliwych” danych osobowych, np.: informacji o nałogach, życiu seksualnym, przekonaniach religijnych czy politycznych obywateli.

http://www.msw.gov.pl

Related posts

Top