Wiadomości Branżowe

Wyroki sądów zagranicznych mogą być bezpośrednio egzekwowane w Polsce

Wyroki wydawane w sprawach cywilnych przez sądy obcych państw mogą być bezpośrednio wykorzystywane do egzekucji roszczeń na terenie Polski. Warunkiem jest, aby wyrok taki był wykonalny w państwie, z którego pochodzi, oraz że zostanie mu nadana klauzula wykonalności przez sąd polski. W celu uzyskania klauzuli wykonalności, czyli dokumentu pozwalającego wszcząć egzekucję komorniczą, wierzyciel powinien przedstawić polskiemu sądowi oryginał wyroku sądu zagranicznego oraz dokument stwierdzający, że orzeczenie to jest prawomocne, w państwie w którym zostało wydane. Postępowanie przed polskimi sądami toczy się w języku polskim, a zatem wszelkie urzędowe dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Należy pamiętać, że sąd nie nada klauzuli wykonalności w przypadku zajścia przesłanek negatywnych. Taką przesłanką jest między innymi okoliczność, gdy wyrok jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego Polski. Podobnie klauzula wykonalności nie zostanie nadana, gdy w trakcie postępowania wyjdzie na jaw, że strona w postępowaniu zagranicznym była pozbawiona możliwości obrony, lub też gdy zgodnie z polskim prawem wyłącznie właściwy do rozpatrzenia danej sprawy był sąd polski.

Są to jednak sytuacje wyjątkowe i w przeważającej większości przypadków klauzula wykonalności zostanie nadana. Po uzyskaniu klauzuli, wierzyciel jest uprawniony do złożenia wniosku do komornika celem wyegzekwowania zadłużenia. 

Trzeba jednak pamiętać, że powyższe dotyczy wyroków wydanych przez sądy znajdujące się poza Unią Europejską. W przypadku sądów krajów członkowskich procedura jest znacznie prostsza, w szczególności z tego powodu, że sąd nie bada czy zachodzą przesłanki negatywne, a nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności następuje niemal automatycznie. 

Similar Posts