Działalność gospodarcza w zakresie usług detektywistycznych

Działalność gospodarcza w zakresie usług detektywistycznych
Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych reguluje ustawa
z dnia z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 Nr 12, poz. 110, Nr 238
poz. 2021, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 121, poz. 1265, Nr 173, poz. 1808). W sprawach
działalności w zakresie usług detektywistycznych nieuregulowanych w wy ej wymienionej ustawie
stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr
173, poz. 1807).

Co to są usługi detektywistyczne:

Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i
przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy
zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresie niezastrze onych dla organów i instytucji
państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności :
1. w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych,
2. w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:
a) wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych
stosunkach,
b) bezprawnego wykorzystywania handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej
konkurencji lub ujawniania wiadomości stanowiących tajemnicę handlową.
3. sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom
ubezpieczeniowym,
4. poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
5. poszukiwanie mienia,
6. zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w
sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, je eli w toku
postępowania mo na zastosować przepisy prawa karnego.
Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych
Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest działalnością
regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) i wymaga:
1. uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej, który prowadzi minister właściwy
do spraw wewnętrznych,
2. posiadania licencji detektywa przez przedsiębiorcę lub ustanowionego przez niego
pełnomocnika ? w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
3. posiadania licencji detektywa przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentowania
przedsiębiorcy lub pełnomocnika ustanowionego przez przedsiębiorcę do kierowania
działalnością detektywistyczną ? w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną,
4. wykonywania czynności detektywistycznych w ramach działalności gospodarczej wyłącznie
przez osoby posiadające licencję detektywa.
Page 2
2
UWAGA.
Przedsiębiorca nie mo e prowadzić działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych
je eli:
– wpisany jest do rejestru dłu ników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,
– nie zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wy-
konywania czynności detektywa,
– osoby nieposiadające licencji wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy oraz usta-
nowieni przez ten organ prokurenci oraz przedsiębiorca będący osobą fizyczną są karani za prze-
stępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe.
Zasady wpisu do rejestru działalności detektywistycznej.
Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać następu-
jące dane:
1. firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
2. numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej,
3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada
4. dane osobowe przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz pełnomocnika w przypadku jego
ustanowienia, w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną ? członków organu za-
rządzającego przedsiębiorcy, prokurentów i pełnomocników ustanowionych do kierowania
wnioskowaną działalnością, ze wskazaniem osób posiadających licencję i numery licencji,
5. adres stałego miejsca wykonywania działalności.
Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:
?Oświadczam, e:
1) dane zawarte w wniosku o wpis do rejestru działalności detektywistycznej są kompletne i
zgodne z prawdą,
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie usług detektywistycz-
nych, określone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych?
Oświadczenie powinno równie zawierać :
1. firmy przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
2. oznaczenie miejsca i datę zło enia oświadczenia,
3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwi-
ska oraz pełnionej funkcji.
Page 3
3
Obowiązki przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług de-
tektywistycznych.
Przedsiębiorca w zakresie wy ej wymienionym jest obowiązany:
1. niezwłocznie po zawarciu umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o usługach detektywi-
stycznych, powiadomić na piśmie o jej zawarciu organ prowadzący postępowanie karne lub
postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, je eli z treści
umowy wynika, e mo e się ona wiązać ze sprawą, w której prowadzone jest postępowanie,
2. nie wykonywać, w toku świadczenia usług detektywistycznych, czynności ustawowo zastrze-
onych dla organów i innych instytucji państwowych,
3. nie wykonywać działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych bez uzyskania
wpisu do rejestru działalności detektywistycznej,
4. nie wykonywać czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 cyt. ustawy, w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej bez posiadania licencji detektywa,
5. zachowywać formę pisemną umów dotyczących wykonywanej działalności gospodarczej w
zakresie usług detektywistycznych,
6. prowadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą zatrudnionych detektywów oraz zawiera-
nych i realizowanych umów,
7. przedstawiać dokumentację, o której mowa w pkt. 6 na ądanie organu upowa nionego do kon-
troli,
8. zachować w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności sprawy, o których powziął wiado-
mość w związku z wykonywaniem umowy zawartej ze zleceniodawcą (w przypadku przedsię-
biorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych, niebędą-
cego osobą fizyczną, obowiązek, o którym mowa wy ej, spoczywa na wszystkich osobach,
które działając na rzecz przedsiębiorcy powzięły wiadomość o źródłach informacji oraz oko-
licznościach sprawy będącej przedmiotem umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą a zlece-
niodawcą,
9. sporządzić końcowe pisemne sprawozdanie z wykonanych czynności, o których mowa w art. 2
ust. 1 cyt. ustawy i przekazać go zleceniodawcy wraz z materiałami dokumentującymi opis
stanu faktycznego.
Kontrola
Kontrolę działalności w zakresie usług detektywistycznych przeprowadza organ prowadzący rejestr.
Organ upowa niony do kontroli, mo e upowa nić do przeprowadzenia kontroli działalności gospodar-
czej w zakresie usług detektywistycznych inny organ państwowy wyspecjalizowany w kontroli danego
rodzaju działalności.
Page 4
4
Konsekwencje nieprzestrzegania prawa.
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych w Rozdziale 5 wprowadza przepisy kar-
ne związane z nieprzestrzeganiem prawa:
Art. 44.
Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 25, nie wypełnia obowiązku zawiadomienia organu
prowadzącego postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykro-
czenia skarbowe o zawarciu umowy mającej związek ze sprawą, w której prowadzone jest postępowa-
nie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 45.
Kto podczas świadczenia usług detektywistycznych wykonuje czynności ustawowo zastrze one dla
organów i instytucji państwowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozba-
wienia wolności do lat 3.
Art. 46.
1. Kto wykonuje działalność w zakresie usług detektywistycznych bez wymaganego wpisu do reje-
stru, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.
2. Tej samej karze podlega osoba wykonująca czynności detektywa w ramach prowadzonej działal-
ności gospodarczej bez wymaganej licencji.