wydanie licencji detektywa

Dokumenty, które należy złożyć przy ubieganiu się o licencję detektywa:

1. Podpisany wniosek o wydanie licencji z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania,

2. Zaświadczenie o niekaralności,

3. Świadectwo pracy ? w przypadku, gdy zainteresowany zatrudniony był w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, wojsku, sądzie, prokuraturze lub innym urzędzie administracji publicznej,

4. Kserokopia świadectwa lub dyplomu stwierdzającego wykształcenie co najmniej średnie (oryginał do wglądu),

5. Dwie fotografie o wymiarach 2,5 x 3,5 cm,

6. Kserokopia dowodu osobistego ? strony zawierające dane osobowe oraz adres zamieszkania (dowód osobisty do wglądu),

7. Orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych,

N/wym. dokumenty sporządza się w obecności funkcjonariusza Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Katowicach:

8. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych,

9. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych,

10. Zobowiązanie do dokonania opłaty za egzamin.

Strony w sprawie wydawania licencji detektywa przyjmowane są w każdy wtorek i czwartek w godz. 8.30 ? 12.30 w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19 ? pokój nr 8.

tel. 2002918, 2002978, 2002950.

Informacje o terminie egzaminu i o aktualnej opłacie będą na bieżąco dostępne na stronie internetowej KWP w Katowicach.

Opłata za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa zgodnie z par. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 05 listopada 2002r. w sprawie trybu wnoszenia opłaty za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji na usługi detektywistyczne, jej wysokości oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów wynosi 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP ? Monitor Polski?. / Dz. U. Nr 186 z 2002r. poz. 1558 /.

Opłata za wydanie licencji detektywa zgodnie z par. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 05 listopada 2002r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa wynosi 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP ? Monitor Polski?. / Dz. U. Nr 186 z 2002r. poz. 1557 /.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

1. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U. 2002 nr 12 poz. 110).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa (Dz.U. 2002 nr 189 poz. 1587).

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1556).

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa (Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1557).

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wnoszenia opłaty za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji na usługi detektywistyczne, jej wysokości oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów (Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1558).

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz.U. 2002 nr 186 poz. 1559).

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa (Dz.U. 2003 nr 160 poz. 1563).

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych (Dz.U. 2002 nr 68 poz. 629).

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych (Dz.U. 2002 nr 137 poz. 1160).

10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa (Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2283).

11. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. 1999 nr 101 poz. 1178).