LICENCJA DETEKTYWA informacje

LICENCJA DETEKTYWA

Ustawa z dnia 06 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. nr 12 z 2002r. poz.110)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz. U. nr 186 poz.1556)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 listopada 2002r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa (Dz. U. nr 186 poz.1557)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 listopada 2002r. w sprawie trybu wnoszenia opłaty za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji na usługi detektywistyczne, jej wysokości oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów (Dz. U. nr 186 poz.1558)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 listopada 2002r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. nr 186 poz.1559)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 września 2003r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa (Dz. U. nr 160 poz.1563)

O LICENCJĘ DETEKTYWA MOŻE UBIEGAĆ SIĘ OSOBA SPEŁNIAJĄCA WARUNKI:

– posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz biegłą znajomość języka polskiego

– ukończyła 21 lat

– posiada wykształcenia co najmniej średnie

– ma pełną zdolność do czynności prawnych

– nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione z winy umyślnej

– nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej

– nie została zwolniona dyscyplinarnie z urzędu administracji publicznej w Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 5 lat

– posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta (powiatowego) miejskiego Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania

– posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych

– złożyła egzamin przed właściwą komisją egzaminacyjną wniosła opłatę za wydanie decyzji i licencji

DOKUMENTY WYMAGANE NA LICENCJĘ DETEKTYWA

– wniosek do właściwego, ze względu na swoje miejsce zamieszkania, Komendanta Wojewódzkiego Policji, zawierający imię, nazwisko, adres oraz podpis osoby ubiegającej się o licencję

– oświadczenie o zdolności do czynności prawnych

– oświadczenie, iż nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub w sprawach o przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej

– kserokopia dowodu osobistego

– aktualna karta karna

– świadectwa pracy z ostatnich pięciu lat

– świadectwo ukończenia co najmniej szkoły średniej

– orzeczenie lekarskie

– dwie fotografie

POZYTYWNE ROZPATRZENIE WNIOSKU OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O LICENCJĘ DETEKTYWA, KTÓRA PO WNIESIENIU OPŁATY ZDAŁA EGZAMIN SKUTKUJE:

– wniesieniem opłaty za licencję

– wydaniem decyzji i licencji

OPŁATY SKARBOWE PRZEWIDZIANE W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

1. Opłata za egzamin:

– broń palna bojowa i gazowa – 500 zł

– broń kolekcjonerska – 1000 zł

– broń pamiątkowa – 400 zł

w przypadku egzaminu poprawkowego opłata wynosi 50% w/w opłat

2. Opłata za decyzję administracyjną – 242 zł

3. Opłata za zaświadczenie uprawniające do zakupu broni – 17 zł*

4. Opłata za egzamin na licencję detektywa – 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału

5. Licencja detektywa – 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału

6. Licencja pracownika ochrony – 308 zł

7. Duplikat licencji detektywa – 20% kwoty o której mowa w punkcie 6

8. Duplikat legitymacji posiadacza broni – 19 zł

9. Duplikat legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni – 24 zł

10. Opłata za depozyt – 2,12 zł na dobę

* – opłata w znaczkach skarbowych