Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wewnętrznych służb ochrony

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wewnętrznych służb ochrony.
Dz.U.99.4.31
2001-10-31 zm. Dz.U.01.119.1273

Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 listopada 1998 r.

w sprawie wewnętrznych służb ochrony.
(Dz. U. z dnia 18 stycznia 1999 r.)

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Rozporządzenie określa dla wewnętrznych służb ochrony:
1) szczegółowe zasady i tryb tworzenia,
2) strukturę organizacyjną i zakres działania,
3) sposób prowadzenia dokumentacji ochronnej,
4) uzbrojenie i wyposażenie,
5) umundurowanie i oznaki służbowe,
6) sposób tworzenia nazw.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o jednostce bez bliższego określenia, rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, w której działa wewnętrzna służba ochrony.
§ 2. 1. Wewnętrzne służby ochrony dla zapewnienia obowiązkowej ochrony obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740), zwanej dalej “ustawą”, tworzy się po umieszczeniu tych obszarów, obiektów i urządzeń w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, oraz po uzgodnieniu z właściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim Policji planu ochrony.
2. Kierownik jednostki, który bezpośrednio zarządza obszarami, obiektami i urządzeniami podlegającymi obowiązkowej ochronie, powołuje wewnętrzną służbę ochrony w terminie 3 miesięcy od dnia uzgodnienia planu ochrony.
§ 3. 1. Wewnętrzne służby ochrony w jednostkach, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, tworzy się po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji.
2. Kierownik jednostki, uprawniony do złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie wewnętrznej służby ochrony, powołuje wewnętrzną służbę ochrony.
§ 4. 1. Powołanie wewnętrznych służb ochrony, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1, potwierdza protokół sporządzony przez komisję. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. Wzór protokołu powołania wewnętrznej służby ochrony stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Komisję, o której mowa w ust. 1, powołuje właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji.
3. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą:
1) przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Policji jako przewodniczący komisji,
2) dwie osoby wyznaczone przez kierownika jednostki jako członkowie komisji.
4. Komisja sprawdza spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 4-6 ustawy, określonych w planie ochrony lub we wniosku o zezwolenie na utworzenie wewnętrznej służby ochrony.
§ 5. Do zakresu działania wewnętrznej służby ochrony należy:
1) zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach chronionych obszarów i obiektów jednostki,
2) ochrona obiektów, pomieszczeń i urządzeń jednostki przed dostępem do nich osób nieuprawnionych,
3) ochrona mienia jednostki przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
4) konwojowanie mienia jednostki,
5) zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie jednostki oraz powiadamianie kierownika jednostki o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku,
6) ujawnianie faktów dewastacji mienia jednostki,
7) niezwłoczne powiadamianie organów ścigania o czynach przestępnych zaistniałych na terenie jednostki i zabezpieczanie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania.
§ 6. 1. Strukturę organizacyjną wewnętrznej służby ochrony, w zależności od rodzaju i wielkości jednostki, mogą tworzyć:
1) oddziały,
2) pododdziały,
3) samodzielne posterunki.
2. W zależności od składu struktury organizacyjnej w wewnętrznej służbie ochrony można tworzyć następujące stanowiska służbowe:
1) szef ochrony,
2) zastępca szefa ochrony,
3) dowódca zmiany,
4) starszy wartownik-konwojent,
5) wartownik-konwojent,
6) młodszy wartownik-konwojent.
§ 7. 1. Do zakresu działania szefa ochrony należy:
1) opracowywanie planu ochrony i innej dokumentacji ochronnej,
2) organizowanie ochrony jednostki,
3) planowanie zadań dla podległych pracowników ochrony,
4) kierowanie oddziałem,
5) sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem zadań ochrony,
6) prowadzenie instruktaży i zajęć szkoleniowych z pracownikami ochrony oraz dokumentowanie tych czynności,
7) podejmowanie działań zmierzających do stałego doskonalenia form i metod ochrony jednostki,
8) dokonywanie okresowych pisemnych analiz i ocen stanu bezpieczeństwa jednostki,
9) informowanie kierownika jednostki o stanie zagrożenia i ochrony jednostki,
10) sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem broni i amunicji oraz ich ewidencjonowaniem,
11) udział w naborze pracowników ochrony.
2. Do zakresu działania zastępcy szefa ochrony należy:
1) wykonywanie obowiązków szefa ochrony podczas jego nieobecności,
2) wykonywanie zadań zgodnie z podziałem pracy ustalonym przez szefa ochrony,
3) kierowanie pododdziałem,
4) wykonywanie poleceń szefa ochrony.
3. Do zakresu działania dowódcy zmiany należy:
1) organizowanie wykonywania zadań przez pracowników podległej zmiany zgodnie z dokumentacją ochronną,
2) dokonywanie obchodów jednostki oraz instruowanie i kontrolowanie wykonywania zadań przez pracowników ochrony,
3) przeprowadzanie interwencji w związku z zaistniałymi zagrożeniami bezpieczeństwa jednostki,
4) wydawanie z magazynu broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego,
5) wykonywanie poleceń przełożonych służbowych.
4. W przypadku bezzmianowej organizacji ochrony jednostki, czynności należące do zakresu działania dowódcy zmiany wykonuje szef ochrony lub zastępca szefa ochrony.
5. Do zakresu działania wartowników-konwojentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4-6, należy:
1) utrzymywanie w gotowości do natychmiastowego użycia przydzielonej broni, środków przymusu bezpośredniego oraz innego wyposażenia,
2) wykonywanie zadań wynikających z tabeli służby i innej dokumentacji ochronnej,
3) wykonywanie poleceń przełożonych służbowych.
§ 8. 1. W wewnętrznych służbach ochrony prowadzi się następujące rodzaje dokumentacji ochronnej:
1) tabelę służby zawierającą dane o:
a) rodzaju służby,
b) rozmieszczeniu pracowników ochrony na służbie i zadaniach dla nich,
c) obsadzie służby i czasie jej pełnienia,
2) dziennik zmiany zawierający dane o:
a) czasie rozpoczęcia i zakończenia zmiany,
b) obsadzie personalnej zmiany,
c) rozmieszczeniu poszczególnych pracowników ochrony i czasie wykonywania przez nich zadań,
3) dziennik wydarzeń zawierający:
a) wpis daty i godziny zaistniałego wydarzenia,
b) opis wydarzenia,
c) dane personalne osób uczestniczących w wydarzeniu,
d) dane personalne pracowników ochrony, którzy podejmowali interwencje,
4) instrukcję współpracy z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi),
5) instrukcję postępowania pracowników ochrony w przypadku napadu, włamania, pożaru, powodzi i awarii,
6) dziennik szkolenia pracowników ochrony.
2. Niezależnie od dokumentacji, o której mowa w ust. 1, jeżeli wymagają tego względy ochrony, można prowadzić dokumentację pomocniczą, dotyczącą:
1) instrukcji kontroli ruchu osobowego i materiałowego,
2) instrukcji konwojowania,
3) instrukcji obsługi systemów i urządzeń sygnalizacji alarmowej.
3. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, prowadzi dowódca zmiany, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4.
4. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 4-6 oraz w ust. 2, sporządza lub prowadzi szef ochrony.
5. Dokumentacja ochronna prowadzona jest w formie pisemnej.
6. Karty dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 6, są kolejno numerowane i sznurowane, a całość lakowana lub pieczętowana.
§ 9. 1. Pracownicy wewnętrznej służby ochrony mogą być wyposażeni i uzbrojeni w środki przymusu bezpośredniego i broń palną w ilości umożliwiającej wykonywanie ich zadań, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Liczba egzemplarzy broni palnej krótkiej, broni gazowej, ręcznych miotaczy gazu i paralizatorów elektrycznych nie może przekroczyć stanu etatowego dwóch zmian pracowników wewnętrznej służby ochrony.
3. Liczba egzemplarzy broni palnej długiej nie może przekroczyć stanu etatowego pracowników wewnętrznej służby ochrony, niezbędnego do ochrony największej liczby konwojów wykonywanych przez pracowników wewnętrznej służby ochrony w jednym czasie.
§ 10. Normatyw amunicji dla jednostki broni palnej i gazowej, przysługującej pracownikom wewnętrznej służby ochrony, określają przepisy dotyczące zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych.
§ 11. Pracowników wewnętrznej służby ochrony, w zależności od potrzeb, wyposaża się w:
1) łączność bezprzewodową,
2) kamizelki i hełmy kuloodporne,
3) maski przeciwgazowe,
4) latarki elektryczne,
5) środki opatrunkowe,
6) środki transportu.
§ 12. 1. Kierownik jednostki, w której działa wewnętrzna służba ochrony, zapewnia dla jej pracowników pomieszczenia, w tym wartownie i pokoje socjalne, umożliwiające im prawidłowe wykonywanie zadań.
2. Pomieszczenia wartowni powinny być:
1) wydzielone w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym,
2) usytuowane przy głównych wejściach i wjazdach na teren jednostki,
3) wyposażone w:
a) oświetlenie sztuczne i awaryjne,
b) ogrzewanie,
c) instalację łączności,
d) instalację sygnalizacyjno-alarmową,
e) instalację przeciwpożarową.
§ 13. 1. Ustala się, z zastrzeżeniem § 14-17, jednolite umundurowanie dla pracowników wewnętrznych służb ochrony.
2. Umundurowanie pracowników wewnętrznych służb ochrony składa się z:
1) ubioru służbowego, w którego skład wchodzą:
a) kurtka mundurowa krótka – w kolorze ciemnogranatowym,
b) kurtka zimowa 3/4 z podpinką – w kolorze ciemnogranatowym lub czarnym,
c) spodnie o kroju prostym lub spódnica o kroju prostym – w kolorze ciemnogranatowym,
d) koszula z długimi rękawami i koszula z krótkimi rękawami – w kolorze niebieskim z czarnymi naramiennikami i patkami kieszeni,
e) czapka okrągła typu garnizonowego – w kolorze czarnym z otokiem koloru ciemnogranatowego,
f) czapka zimowa – w kolorze czarnym,
g) furażerka – w kolorze ciemnogranatowym,
h) pas główny skórzany, pasek skórzany do spodni oraz rękawiczki skórzane – w kolorze czarnym,
i) krawat – w kolorze czarnym,
j) szalik – w kolorze ciemnogranatowym,
k) obuwie – w kolorze czarnym,
2) ubioru specjalnego, w którego skład wchodzą:
a) kurtka specjalna – w kolorze ciemnogranatowym,
b) kurtka zimowa 3/4 z podpinką – w kolorze ciemnogranatowym lub czarnym,
c) spodnie specjalne – w kolorze ciemnogranatowym,
d) koszula typu safari z długimi lub z krótkimi rękawami – w kolorze ciemnogranatowym,
e) sweter typu golf lub półgolf – w kolorze czarnym lub granatowym,
f) podkoszulek z krótkimi rękawami – w kolorze czarnym,
g) beret – w kolorze czarnym,
h) czapka letnia typu sportowego i czapka zimowa – w kolorze czarnym,
i) pas główny skórzany, pasek skórzany do spodni oraz rękawiczki skórzane – w kolorze czarnym,
j) obuwie – w kolorze czarnym.
3. Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru specjalnego przysługują pracownikom wewnętrznych służb ochrony tworzącym grupy konwojowe oraz pracownikom wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim na Wawelu – Państwowych Zbiorach Sztuki.
4. Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru służbowego przysługują innym pracownikom wewnętrznych służb ochrony niż wymienieni w ust. 3.
5. Zestaw przedmiotów umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
6. Wzory umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
7. Wzory oznak stanowisk służbowych oraz emblematów wewnętrznych służb ochrony określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 14. Do umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w bankach stosuje się przepisy § 13 ust. 2-7, z tym że dla:
1) kurtki mundurowej krótkiej, kurtki zimowej 3/4 z podpinką, kurtki specjalnej, spodni o kroju prostym lub spódnicy o kroju prostym, spodni specjalnych, czapek – ustala się kolor oliwkowozielony,
2) koszuli z długimi rękawami i koszuli z krótkimi rękawami – ustala się kolor jasnobeżowy z czarnymi naramiennikami i patkami kieszeni,
3) koszuli typu safari z długimi rękawami – ustala się kolor jasnobeżowy,
4) szalika – ustala się kolor czarny.
§ 15. 1. Na umundurowanie pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w portach lotniczych składa się:
1) kurtka ocieplana z kapturem – w kolorze oliwkowozielonym,
2) mundur polowy oraz mundur wyjściowy – w kolorze oliwkowozielonym,
3) koszula z krótkimi rękawami z gabardyny – w kolorze oliwkowozielonym,
4) koszula z krótkimi rękawami z popeliny – w kolorze białym,
5) koszula z długimi rękawami – w kolorze białym,
6) ocieplacz zimowy – w kolorze zielonym,
7) czapka letnia, czapka zimowa oraz szalik zimowy – w kolorze oliwkowozielonym,
8) krawat – w kolorze bordowym,
9) pas główny skórzany, pasek do spodni skórzany oraz rękawiczki skórzane – w kolorze czarnym,
10) obuwie – w kolorze czarnym.
2. Zestaw przedmiotów umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w portach lotniczych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
3. Wzory umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w portach lotniczych określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
4. Wzory oznak stanowisk służbowych oraz emblematów wewnętrznych służb ochrony działających w portach lotniczych określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§ 16. 1. Na umundurowanie pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej “Poczta Polska” składa się:
1) kurtka zimowa 3/4 z podpinką, kurtka letnia krótka specjalna oraz kurtka zimowa specjalna – w kolorze granatowym,
2) spodnie specjalne, spodnie letnie i zimowe o kroju prostym oraz spódnica – w kolorze granatowym,
3) koszula z długimi rękawami oraz koszula z krótkimi rękawami – w kolorze kremowym,
4) koszula typu safari z długimi rękawami – w kolorze granatowym,
5) sweter typu golf lub “w serek” – w kolorze granatowym,
6) podkoszulek bawełniany z krótkimi rękawami – w kolorze granatowym,
7) czapka okrągła typu garnizonowego, czapka letnia, kapelusik i czapka zimowa – w kolorze granatowym,
8) krawat – w pasy w kolorze granatowo-kremowym,
9) szalik – w kolorze granatowym,
10) pas główny skórzany, pasek do spodni skórzany i rękawiczki skórzane – w kolorze czarnym,
11) obuwie – w kolorze czarnym.
2. Zestaw przedmiotów umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej “Poczta Polska” określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
3. Wzory umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej “Poczta Polska” określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
4. Wzory oznak stanowisk służbowych oraz emblematów wewnętrznych służb ochrony działających w państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej “Poczta Polska” określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.
§ 17. 1. Umundurowanie pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie składa się z:
1) ubioru służbowego, w którego skład wchodzą:
a) mundur zimowy, mundur letni oraz garsonka – w kolorze granatowym,
b) kurtka zimowa 3/4 z kapturem i podpinką – w kolorze czarnym,
c) koszula z długimi rękawami – w kolorze niebieskim,
d) koszula typu safari z krótkimi rękawami – w kolorze niebieskim z granatowymi pagonami,
e) bluzka koszulowa z długimi rękawami i bluzka koszulowa z krótkimi rękawami – w kolorze białym,
f) czapka okrągła typu garnizonowego – w kolorze granatowym z otokiem koloru złotego,
g) czapka zimowa polowa – w kolorze czarnym,
h) furażerka – w kolorze granatowym,
i) krawat – w kolorze granatowym,
j) szalik zimowy – w kolorze granatowym,
k) pas główny skórzany, pasek do spodni skórzany oraz rękawiczki skórzane – w kolorze czarnym,
l) rękawiczki bawełniane – w kolorze białym,
m) obuwie – w kolorze czarnym;
2) ubioru specjalnego, w którego skład wchodzą:
a) kurtka zimowa 3/4 z podpinką oraz kurtka specjalna – w kolorze zielonym,
b) kurtka ortalionowa przeciwdeszczowa – w kolorze czarnym,
c) spodnie specjalne – w kolorze zielonym,
d) dres – w kolorze zielonym,
e) sweter typu półgolf – w kolorze zielonym,
f) koszula typu safari z krótkimi rękawami – w kolorze oliwkowozielonym,
g) podkoszulek z krótkimi rękawami – w kolorze czarnym,
h) czapka zimowa oraz beret – w kolorze czarnym,
i) pas główny skórzany, pasek do spodni skórzany oraz rękawiczki skórzane – w kolorze czarnym,
j) szalik zimowy – w kolorze zielonym,
k) buty sportowe – różnokolorowe,
l) obuwie – w kolorze czarnym;
3) ubioru galowego, w którego skład wchodzą:
a) bluza mundurowa – w kolorze granatowym ze złotym galonowaniem,
b) spodnie o kroju prostym – w kolorze granatowym z lampasami koloru złotego,
c) koszula ze stójką z długimi rękawami – w kolorze białym,
d) sznur galowy – w kolorze złotym,
e) czapka typu rogatywka – w kolorze granatowym ze złotym galonowaniem,
f) rękawiczki bawełniane – w kolorze białym,
g) pantofle – w kolorze czarnym.
2. Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru specjalnego przysługują pracownikom wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie, wykonującym służbę patrolową, konwojową i interwencyjną.
3. Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru służbowego przysługują innym pracownikom wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie niż wymienieni w ust. 2.
4. Ubiór galowy stanowi własność Zamku Królewskiego w Warszawie i jest wypożyczany pracownikom wewnętrznej służby ochrony na szczególne okazje.
5. Zestaw przedmiotów umundurowania pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.
6. Wzory umundurowania pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.
7. Wzory oznak stanowisk służbowych oraz emblematów wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.
§ 18. 1. Nazwę wewnętrznej służby ochrony tworzy kierownik jednostki, w której ta służba działa, uwzględniając rodzaj działalności lub charakter produkcji jednostki, albo nazwę chronionego obszaru, obiektu lub urządzenia.
2. Nazwa wewnętrznej służby ochrony rozpoczyna się od wyrazu “Straż” lub “Służba”.
§ 19. Wewnętrzne służby ochrony, o których mowa w art. 55 ustawy, dostosują w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia umundurowanie swoich pracowników do wymagań, o których mowa w § 13-17.
§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

hastagi na stronie:

#Dz U 01 119 1273 #rozporzadzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony #rozporządzenie MSWiA o wewnętrznych służbach ochrony #rozporządzenie MSWiA w sprawie wewnętrznych służb ochrony