MSWIA

Projekt ustawy o Biurze Ochrony Rządu

Projekt ustawy o Biurze Ochrony Rządu

W środę, 28.02.2001 roku, Sejm przyjął projekt ustawy o Biurze Ochrony Rządu. Według projektu utworzona zostanie nowa, jednolita, umundurowana i uzbrojona formacja o charakterze policyjnym, a nie wojskowym. Dotychczas osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, delegacje państw obcych chronione były przez żołnierzy Jednostki Wojskowej nr 1004-Biuro Ochrony Rządu oraz jednostki wojskowe podległe szefowi BOR. Konstytucja oraz ustawa o działach administracji rządowej nie pozwalają na dalsze wykonywanie tych zadań przez jednostki wojskowe. Minister SWiA straci możliwość ich wykonywania po utracie mocy przez ustawę z 22 grudnia 1999 r. o czasowym podporządkowaniu niektórych jednostek wojskowych.

Projekt ustawy o BOR zakłada m.in.:

Zadaniami Biura Ochrony Rządu są: ochrona prezydenta RP a także byłych prezydentów; marszałków Sejmu i Senatu, prezesa RM i wiceprezesów, ministrów: spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych; innych osób “ze względu na dobro państwa”; delegacji państw obcych przebywających w RP; polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych oraz przy organizacjach międzynarodowych mających siedzibę za granicą;

Projekt reguluje zasady funkcjonowania BOR, zakres działania, zasady jego współpracy z innymi służbami. Przewiduje, że podstawą tworzonej służby mają być jednostka wojskowa nr 1004 oraz inne, podległe szefowi BOR. przez Prezes Rady Ministrów będzie powoływał szefa BOR, który będzie podlegał ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Będzie on przełożonym wszystkich funkcjonariuszy.

BOR ma też prowadzić rozpoznanie pirotechniczno-radiologiczne obiektów Sejmu i Senatu. Może też chronić inne osoby na podstawie decyzji ministra spraw wewnętrznych.

Wykonując swe zadania, funkcjonariusze będą posiadali uprawnienia porządkowe Policji czyli będą mogli: wydawać polecenia osobom, których zachowanie stwarza zagrożenie bezpieczeństwa chronionych przez nich osób, obiektów i urządzeń, legitymować i zatrzymywać osoby stwarzające zagrożenie lub rażąco naruszające porządek publiczny; dokonywać kontroli osobistej, przeglądania bagaży, sprawdzania ładunku i pomieszczeń. Mogą także zwracać się do instytucji państwowych, jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej, a w nagłych wypadkach doraźnie do każdego (w zakresie swojego działania) o udzielenie pomocy w wypełnianiu obowiązków służbowych. W razie niepodporządkowania się wydanym poleceniom funkcjonariusz BOR może stosować fizyczne, techniczne i chemiczne środki obezwładniające bądź służące konwojowaniu osób lub zatrzymywaniu pojazdów. Jeśli okażą się niewystarczające albo ich użycie ze względu na okoliczności nie jest możliwe, funkcjonariusz będzie miał prawo użycia broni palnej.

Służbę w BOR może podjąć osoba posiadająca obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, co najmniej średnie wykształcenie, gotowa podporządkować się dyscyplinie służbowej.

za mswia.gow.pl

hastagi na stronie:

#www biuro-detektywistyczne pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy