MSWIA Wiadomości Branżowe

Informacja dotycząca realizacji ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, w zakresie wymiany koncesji.

Informacja dotycząca realizacji ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, w zakresie wymiany koncesji.

Od dnia 1.05.1999 r. do dnia 31 grudnia będzie wydanych ogółem 2398 koncesji, z czego 1542 będą stanowić koncesje wymienione w trybie art. 55 ust. 2 ustawy o ochronie osób i mienia. W 2000 r. w ustawowym terminie do dnia 30 września wpłynęły 1452 wnioski o wymianę koncesji, co łącznie z wnioskami o wymianę koncesji złożonymi w 1999 r. daje liczbę 1710 wniosków na ogólną liczbę około 8000 koncesji wydanych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia przed wejściem ustawy w życie.

W wielu przypadkach przed wymianą koncesji były prowadzone postępowania kontrolne, wszczęte przed złożeniem wniosku o wymianę koncesji, albo w związku z tym wnioskiem.
W 1999 r. wszczęto ponad 300 postępowań kontrolnych działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie usług ochrony osób i mienia. W tym samym roku z powodów naruszenia prawa cofnięto koncesje 54 przedsiębiorcom.

W 2000 r. do dnia 27 grudnia wszczęto 176 postępowań kontrolnych.

W tym samym roku cofnięto 75 koncesji z powodu naruszenia prawa, a 220 z powodu zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. W 28 przypadkach stwierdzono wygaśnięcie koncesji.
Do głównych przyczyn stanowiących podstawę do cofnięcia koncesji należały:

nieprowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej zatrudnianych pracowników ochrony oraz zawieranych i realizowanych umów w zakresie usług ochrony,

rażące uchybienie warunkom wykonywania działalności gospodarczej, określonych w koncesji, w szczególności zatrudnianie osób karanych za przestępstwa umyślne,

nieusunięcie stwierdzonych uchybień, w terminie wyznaczonym przez organ uprawniony do kontroli,

stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli,

utrata zdolności należytego wykonywania działalności gospodarczej
w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Pomimo sporej liczby wydanych w ostatnich dwóch latach decyzji cofających koncesje, obserwuje się wzrost profesjonalizmu usług wykonywanych w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Niewątpliwie wpływ na taki stan rzeczy mają kontrole prowadzone przez organ koncesyjny, a także wprowadzona ustawą wykonywanych instytucja licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia, czyli licencja dla pracownika ochrony bezpośrednio wykonującego usługę ochrony.

Przedmiotowa licencja jest bezwzględnie wymagana do wykonywania czynności ochrony przez:

członków specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych,

członków zespołów konwojujących wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne,

pracowników ochrony wykonujących bezpośrednio czynności związane
z ochroną osób,

osoby nadzorujące i kontrolujące pracowników ochrony fizycznej nie posiadających licencji,

pracowników wykonujących zadania na obszarach, w obiektach i urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie oraz pracowników ochrony wykonujących zadania ochrony w granicach chronionych obiektów i obszarach z uprawnieniami do stosowania środków przymusu bezpośredniego lub mających prawo do użycia broni palnej, w przypadkach określonych w ustawie.

Na dzień 30 listopada br. komendanci wojewódzcy Policji wydali ogółem 60.270 licencje pracownika ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego,
w tym:

licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia 42.086

licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia 11.766

licencji zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia 1.191

licencji pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia 5.227

Według szacunkowych danych Komendy Głównej Policji liczba wydanych licencji powinna osiągnąć koło 65.000. Dokładne dane o ilości wydanych licencji z uwzględnieniem całego roku 2000 będą znane około 15.01.2001 r.

Można zakładać, że łącznie liczba pracowników zatrudnionych do wykonywania usług ochrony osób i mienia, biorąc pod uwagę pracowników licencjonowanych i nie posiadających licencji, osiągnie liczbę około 150.000.

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia weszła w życie z dniem 26 marca 1998 r. i była pierwszym aktem prawnym kompleksowo regulującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ochronę osób i mienia.

Jednym z jej głównych zamierzeń było uporządkowanie rynku “security”, dlatego też w art. 55 ust. 2 ustawy wprowadzono, dla przedsiębiorców zamierzających kontynuować działalność gospodarczą w tym zakresie, obowiązek wymiany dotychczasowych koncesji w okresie 2 lat od wejścia ustawy w życie.

Podstawowym warunkiem do wymiany koncesji, było spełnienie przez przedsiębiorców wymogów wynikających z tejże ustawy, w szczególności uzyskanie licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia lub pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia, w zależności od formy realizowanej ochrony: bezpośredniej ochrony fizycznej bądź technicznego zabezpieczenia.

Po dwóch miesiącach od wejścia w życie ustawy, opublikowano pierwsze akty wykonawcze. Jako ostatnie ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracowników ochrony fizycznej, które zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 12 kwietnia 1999 r. Ponad roczne opóźnienie w wydaniu tego aktu prawnego spowodowało zakłócenie procesu wydawania przez komendantów wojewódzkich Policji licencji pracownika ochrony fizycznej, ponieważ jednym z podstawowych dokumentów wymaganych do ubiegania się o licencję jest posiadanie pozytywnego orzeczenia lekarskiego o zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań ochrony.

Pierwsze wnioski były składane już w 1998 r., kiedy to złożono 86 wniosków o wydanie koncesji oraz 61 wniosków o jej wymianę. Były one jednak dotknięte wadami, ponieważ wnioskodawcy nie posiadali jeszcze licencji, a ponadto do ok. 60% spraw nie zostały dołączone wymagane prawem inne dokumenty, takie jak: zaświadczenie o niekaralności osób, wymienionych w ustawie, zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega z wpłatami należności budżetowych, a w przypadku przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna dodatkowo dokumenty: określające formę prawną przedsiębiorcy, w szczególności statut lub umowę spółki lub inny przewidziany przepisami prawa dokument dotyczący ustanowienia działalności i organizacji przedsiębiorcy, lista udziałowców albo akcjonariuszy posiadających nie mniej niż 30 % akcji lub udziałów, dokument określający proporcje kapitału polskiego i obcego.

W 1999 r. wpłynęło 258 wniosków o wymianę koncesji i 188 o wydanie nowej, przy czym większość wniosków wpływała pod koniec roku. W roku tym organ koncesyjny wydał 165 koncesji, z czego 39 w ramach wymiany.

Pierwszą koncesję wydano w dniu 5 maja 1999 r.

W związku z opóźnieniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, dotyczącego badań lekarskich, nastąpiło skrócenie o ponad rok vacatio legis do wymiany koncesji. Spowodowało to liczne postulaty środowiska rynku “security” o przedłużenie terminu do wymiany koncesji, które zostały uwzględnione poprzez uchwalenie poselskiego projektu zmiany ustawy, zgodnie z którym ważność wydanych koncesji przed wejściem w życie ustawy o ochronie osób i mienia przedłużono do końca 2000 r. oraz określono termin do składania wniosków o wymianę koncesji do dnia 30 września 2000 r.

W większości przypadków (około 66%) wnioski składane o wymianę koncesji były niekompletne co wiązało się z koniecznością wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentów, a jednocześnie wydłużało czas trwania postępowania.

W każdym przypadku organ koncesyjny zasięgał opinii komendant wojewódzki Policji wydawanej w formie postanowienia, które podlega wszystkim procedurom określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego, z prawem jego zaskarżenia włącznie.

Należy podkreślić, że w ramach prowadzonych postępowań organ koncesyjny musiał dokonać rejestracji wpływu i wyjścia około 30000 dokumentów, średnio po 10 dokumentów do jednego postępowania.

Koniec bieżącego roku będzie zamknięciem ważnego etapu w zakresie porządkowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

U schyłku 2000 roku można ocenić, że ustawa o ochronie osób i mienia wpływa pozytywnie na podnoszenie bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa poprzez zapewnianie coraz bardziej profesjonalnej ochrony obywatelom i ich mieniu. Służy również środowisku związanemu z rynkiem “security”, które zyskuje coraz wyższe zaufanie w społeczeństwie.

Wykluczenie z tego rynku agencji ochrony łamiących prawo zarówno poprzez cofanie koncesji przez organ koncesyjny jak i wskutek działania praw rynku, coraz bardziej wyczulonego na jakość usług – daje nam wszystkim poczucie większego bezpieczeństwa.

http://www.msw.gov.pl/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy