Windykacja

Rozmowa z windykatorem terenowym ze spó?ki Raport

Rozmowa z windykatorem terenowym ze spó?ki Raport
autorem artyku?u jest Maciek

Zwyk?emu Kowalskiemu, kontakt z windykatorem nie kojarzy si? z niczym przyjemnym. Jak s?dzisz dlaczego tak jest ?

S?dz?, ?e wynika to z tego, ?e cz??? powstaj?cych w latach 90-tych firm windykacyjnych, zatrudnia?y osoby ze ?wiatka przest?pczego, które za pomoc? gró?b karalnych, stosowania przemocy fizycznej i psychicznej stara?y si? zastraszy? d?u?nika i jego rodzin?, zmuszaj?c ich tym samym do zap?aty. Wcze?niej windykator kojarzy? si? z bandyt? o poka?nej posturze. Obecnie ten obraz ulega zmianie, jednak zosta?o jeszcze wiele do zrobienia, aby zmieni? ten wizerunek

772800_crime_scene_1A jednak s?ysza?em, ?e w Twojej pracy zdarzaj? si? podzi?kowania od osób, które windykujesz. Musz? przyzna?, ?e brzmi to do?? nieprawdopodobnie !

Nie tylko si? zdarzaj?, ale s? rzecz? codzienn? i naturaln?. D?u?nicy przede wszystkim dzi?kuj? za sposób przeprowadzenia u nich windykacji. S? wdzi?czni za rozwi?zanie ich problemów a tak?e za wskazanie s?usznej i w?a?ciwej drogi post?powania .

Na czym polega w takim razie profesjonalna, ale tak?e etyczna relacja pomi?dzy windykatorem a d?u?nikiem ?

D?u?nik jest cz?owiekiem, który popad? w problemy finansowe i sam nie jest w stanie sobie z nimi poradzi? . Moj? rol? jest postawienie w?a?ciwej diagnozy oraz pomoc d?u?nikowi w wyj?ciu z problemu. Windykator powinien wskaza? d?u?nikowi jedyn? s?uszn? i w?a?ciw? drog? do za?atwienia jego finansowego k?opotu. Powinien on tak?e porozumiewa? si? z d?u?nikiem w sposób jasny i zrozumia?y.

Z tego co mówisz, wy?ania si? obraz takiego swoistego doradcy finansowego ale i ?yciowego d?u?nika. W jaki sposób konkretnie pomagasz d?u?nikowi ?

Moja pomoc polega na wys?uchaniu d?u?nika i roz?o?eniu d?ugu na raty adekwatne do jego mo?liwo?ci finansowych. Czyli ustalenie dogodnych terminów sp?at a tak?e przekazanie informacji gdzie i w jaki sposób d?u?nik mo?e dochodzi? swoich spraw prywatnych, to jak s?dz? spora pomoc. Osoby, które spotykam w swojej pracy, cz?sto nie wiedz? podstawowych rzeczy o mo?liwo?ci zdobycia ?rodków socjalnych, które cz?sto mog? poprawi? ich sytuacj? materialn?.

Czy windykator powinien by? dobrym s?uchaczem, a mo?e nawet powiernikiem ?

Powinien by? bardzo dobrym i cierpliwym s?uchaczem. D?u?nicy ufaj? windykatorowi i zwierzaj? si? z problemów osobistych. Nale?y zawsze o tym pami?ta? , ?e taka rozmowa jest poufna i stanowi tajemnic?, a windykatorowi nie wolno zawie?? zaufania d?u?nika.

Coraz wi?cej Polaków ?yje na kredyt. Jak s?dzisz z iloma d?u?nikami mia?e? dot?d do czynienia w swojej pracy?

Nigdy ich nie liczy?em , ale spokojnie mo?na mówi? o tysi?cach osób.

Czy masz jaki? obraz przeci?tnego polskiego d?u?nika, kim jest ?

D?u?nik to cz?owiek zagubiony w rzeczywisto?ci. Straci? p?ynno?? finansow? i oczekuje na windykatora , który przyjdzie mu z pomoc? i pomo?e rozwi?za? jego problemy finansowe.

W Twojej pracy na pewno zdarzaj? si? sytuacje niezwyk?e – wzruszaj?ce, poruszaj?ce, zabawne. Móg?by? przytoczy? niektóre z nich ?

Owszem, zdarzaj? si? ró?ne sytuacje. Trafi? mi si? np. d?u?nik który schowa? si? przede mn? w s?siednim pokoju a do rozmowy wys?a? rodziców, którzy stwierdzili , ?e nie ma go w domu. Jednak po chwili rozmowy sami zawo?ali syna, aby podj?? rozmow?, gdy? uznali ?e tak naprawd? to przyszed? cz?owiek , który chce mu pomóc. Po zako?czeniu spotkania ca?a rodzina bardzo dzi?kowa?a za pomoc i sposób przeprowadzenia czynno?ci windykacyjnych.

Zdarzy? si? tak?e d?u?nik po przej?ciach z innymi „windykatorami” – bandytami i pocz?tkowo bardzo agresywnie i nieufnie si? zachowywa?, jednak po chwili rozmowy zmieni? si? i przeprasza? za swoje zachowanie, a po zako?czeniu czynno?ci by? bardzo wdzi?czny.

Takich i innych przypadków mo?na by wymienia? wiele, bo ka?da wizyta jest inna i ka?dy d?u?nik na swój sposób jest jedyny i oryginalny. Jedno jest na pewno wa?ne : warto pami?ta?, ?e swoje zobowi?zania nale?y sp?aca?. Dewiza która towarzyszy pracy w naszej firmie brzmi : D?ug to sprawa honoru.Wi?cej na temat windykacja wierzytelno?ci na www.raportsa.pl

Artyku? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

0 0 vote
Article Rating

Similar Posts

1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
admin
admin
9 lat temu

cięzko mmimo wszystko dogadać sie z windykiem , w końcu kazdy obiera z góry ustaloną pozycję