Windykacja

Monity jako podstawowe narz?dzie windykacji

Monity jako podstawowe narz?dzie windykacji autorem artyku?u jest Jaros?aw Ciesielski Czasem wierzyciel zastanawia si?, jak? drog? komunikacji z d?u?nikiem (czyt. upominanie si? o swoje pieni?dze)

Monity jako podstawowe narz?dzie windykacji
autorem artyku?u jest Jaros?aw Ciesielski

Czasem wierzyciel zastanawia si?, jak? drog? komunikacji z d?u?nikiem (czyt. upominanie si? o swoje pieni?dze) wybra?? Oczywi?cie ma ich do wyboru wiele. Jednak procedury windykacyjne przewiduj? w pierwszej kolejno?ci wysy?anie w?a?nie monitów – obok rozmowy telefonicznej i wizyty windykatora.

1109946_surveillanceNajcz??ciej scenariusz powstawania zaleg?o?ci wygl?da tak. Kontrahenci podpisuj? umow? kontraktacyjn? na dostaw? towaru czy wykonanie jakiej? us?ugi. W umowie zostaje jasno okre?lona data p?atno?ci faktury (wa?ne), która zosta?a ju? wystawiona. Zreszt? dodatkowo termin p?atno?ci jest umieszczany na wystawionej fakturze. Data p?atno?ci jednak min??a, a pieni?dzy na koncie nie ma. Wtedy wierzyciel dzwoni do d?u?nika, a w s?uchawce s?yszy zapewnienia, ?e w ci?gu najbli?szych dni zaleg?o?? zostanie uregulowana. Pieni?dzy jednak nadal nie ma na koncie wierzyciela, a d?u?nik staje si? od teraz coraz bardziej mniej uchwytny. Po prostu unika wszelkich kontaktów z wierzycielem. Kolejnym posuni?ciem powinno by? wys?anie monitu.

Dobrze zredagowany monit i wys?any w odpowiednim czasie mo?e okaza? si? skuteczny. Gdyby jednak tak nie by?o i z drugiej za? strony zosta?y wyczerpane ju? niemal wszystkie sankcje, które mo?na by?o zastosowa? w odniesieniu do d?u?nika, a on w dalszym ci?gu zalega z p?atno?ciami, wtedy wierzyciel mo?e zdecydowa? si? na skierowanie sprawy do s?du. W obowi?zku wierzyciela jest do??czenie do pozwu kopii wezwania do zap?aty.

Je?li jednak tego nie zrobi, s?d wezwie go do uzupe?nienia braku formalnego. Jasnym w tym momencie staje si? fakt, ?e zachodzi wr?cz konieczno?? wys?ania monitu do d?u?nika. Oczywi?cie istnieje swobodna decyzja wierzyciela co do wyboru sposobu prowadzenia rokowa? z d?u?nikiem. Je?li jednak w wyniku biernego zachowania si? d?u?nika sprawa zostanie skierowana do s?du to koniecznym jest wys?anie do d?u?nika wezwania do zap?aty.

Je?li wierzyciel to zrobi to nale?a?oby zadba? o to , aby monit by? wys?any listem poleconym i nale?y zachowa? dowód nadania tego listu. Ja osobi?cie praktykowa?em wysy?k? listu poleconego z do??czonym po?wiadczenie odbioru. Wraz z pozwem stanowi?o to razem solidn? dokumentacj?, któr? mo?na przed?o?y? s?dowi.

Nale?a?oby pami?ta? o tym, aby monit zawiera? g?ówne elementy, które b?d? go czyni? jasnym i czytelnym dla d?u?nika. Jest to przecie? pisemne ??danie skierowane do d?u?nika, w którym wierzyciel domaga si? spe?nienia okre?lonego ?wiadczenia we wskazanym (w tym monicie) terminie, w sposób w nim okre?lony (np. wp?ata na wskazane konto) i zapowied? sankcji na wypadek nie spe?nienia ?wiadczenia.

W tym miejscu drobna uwaga. Otó? przy zapowiedzi sankcji nale?y mie? na uwadze przypadek, w którym t? sankcj? b?dziemy w stanie wprowadzi?. B?dzie wtedy „okazja”, aby pokaza? d?u?nikowi nasz? konsekwencj?. Musimy by? ?wiadomi tego, ?e zapowiedziana sankcja zostanie zrealizowana. Wtedy monit oka?e si? skuteczny. Je?li jednak tak nie b?dzie to rzeczywi?cie wys?ane do d?u?nika wezwanie do zap?aty stanie si? nic nie znacz?c? zwyk?? kartk? papieru, a wierzyciel przez brak konsekwencji stanie si? ma?o wiarygodny. D?u?nik po prostu nie b?dzie respektowa? wszelkich prób wierzyciela, zmierzaj?cych do odzyskania nale?no?ci. Nale?y pami?ta?, ?e w?a?nie komornik poprzez mi?dzy innymi swoj? konsekwencj? wzbudza u wielu d?u?ników respekt, a nawet strach.

Podam kilka wskazówek, jak sporz?dzi? skuteczny monit?
– stosowa? krótkie zdania, ale w tonie raczej ?agodnym,
– nale?y u?ywa? prostych, jasnych s?ów np. zamiast „prosz? zaleg?o?? uregulowa? przekazuj?c j? na konto…” to lepiej „prosz? pieni?dze wp?aci? na konto nr…”
– w pi?mie stosuj krótkie akapity (2 – 3 zdaniowe),
– uk?ad pisma w stylu: wst?p – w?a?ciwa tre?? – zako?czenie jest zb?dny. Lepiej przej?? od razu do w?a?ciwej tre?ci.

W redagowaniu monitu wa?n? rzecz? jest dok?adne okre?lenie siebie jako wierzyciela (nazwa firmy, adres) – to mo?e stanowi? nag?ówek pisma – i by? mo?e to zabrzmi paradoksalnie, ale uwa?am, ?e powinien by? jasno wskazana osoba d?u?nika. Uwa?am, ?e musi zachodzi? absolutna jasno?? co do tego od kogo i do kogo jest kierowane wezwanie. Na pewno dzi?ki temu uniknie si? pewnych ewentualnych nieporozumie?.

W swej dotychczasowej pracy windykatora nauczy?em si? mi?dzy innymi tego, ?e ka?dego d?u?nika trzeba traktowa? indywidualnie. W pewnym sensie te? i monity powinny by? redagowane indywidualnie do ka?dego d?u?nika.


Artyku? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy