Windykacja

Kto straci naprawd? du?e pieni?dze?

Kto straci naprawd? du?e pieni?dze?
autorem artyku?u jest Joanna Wiejak

Wiele osób, interesuj?cych si? rynkami gie?dowymi, przewidywa?o nadchodz?cy d?u?szy okres korekt lub nawet pocz?tki bessy. Ale nawet, je?li niektórzy spodziewali si? spadków, to jednak nikt nie przewidywa?, b?d? one a? tak du?e.

Ostatni tydzie? z pewno?ci? przejdzie do historii rynku kapita?owego. Szcz??liwi, którzy zabezpieczyli swoje inwestycje przed stratami. Co takiego naprawd? wydarzy?o si? na rynku? Czy wszystkie wydarzenia z ostatnich tygodni da?o si? przewidzie? na podstawie analiz technicznych? Czy wszystkiemu winna jest sytuacja na rynku ameryka?skim? Na te pytania odpowiada w najnowszym wydaniu CashFlow&You Jacek Pietkiewicz. Przeczytajcie, kto zawini? i kto straci? du?e, a nawet bardzo wielkie pieni?dze!

772803_crime_scene_4Nie znam nikogo, kto w tym mijaj?cym tygodniu by nie straci?. Powiem nawet wi?cej: nie znam nikogo, kto by zna? kogo?, kto by nie straci?. Mo?na postawi? pytanie: kto w mijaj?cym tygodniu nie straci?? Bo przewidzie? a? takich spadków nie by?o mo?na. Stracili Pa?stwo du?o? Zapewniam, ?e tak si? tylko Pa?stwu wydaje! Prosz? poczyta?, kto straci? naprawd? du?e pieni?dze!

Szacowny bank francuski (oczywi?cie, ?e z tradycjami! Podobnie jak Barings) – Société Générale straci? wskutek nietrafionych spekulacji swojego pracownika na kontraktach na indeksy Dow Jones Eurostoxx 50, francuski CAC i niemiecki DAX 4,9 miliardów Euro. To wynik na miar? ksi?gi Guinnessa! Przecie? to rekord! Bank posiada co prawda dzia? kontroli, ale nic to nie da?o (gdyby mi uby?a nawet tylko po?owa tej kwoty, natychmiast bym zauwa?y?, mimo ?e nie posiadam dzia?u kontroli).

Niemcy maj? pretensje do Francuzów. W prasie niemieckiej pojawiaj? si? komentarze, które za zni?k? niemieckiego indeksu DAX obwiniaj? bank francuski, który musia? szybko pozby? si? „d?ugich” kontraktów na DAX i DJ Eurostoxx 50. Te b?yskawicznie przeprowadzone gigantyczne transakcje przyczyni?y si? do spadku indeksu DAX.

Handluj?cy kontraktami bardzo szybko orientuj? si?, ?e „co? na rynku jest nie tak” i równie szybko zajmuj? odpowiednie pozycje. A je?eli do tego prze?amywane s? kolejne linie wsparcia, o efekt kuli ?nie?nej naprawd? nietrudno. A dalej pa?eczk? przejmuj? masy. Efekt domina: do?uje jeden rynek za drugim.

Czy to naprawd? mog?o mie? wp?yw? Zak?adaj?c, ?e te 5 miliardów Euro, za które kupiono kontrakty na indeksy, to tylko ok. 10% kwoty, na któr? opiewa?a warto?? zakupu, mo?na domniemywa?, ?e ?onglowano kwot? ok. 50 miliardów Euro, co przewy?sza?o kapitalizacj? gie?dow? banku!!! Przy takiej kwocie mo?na ju? powa?nie my?le? o „dyrygowaniu” rynkami.

Warto zauwa?y?, ?e straconych zosta?o du?o wi?cej pieni?dzy ni? „tylko” 5 miliardów Euro. Trzeba przecie? doliczy? zmniejszon? kapitalizacj? gie?dow? wielu, wielu rynków.

Decyduj?c si? na przeniesienie pieni?dzy na rynki akcji trzeba mie? ci?gle na uwadze, ?e naprawd? nie wszystkie wydarzenia s? przewidywalne. Bo kto jeszcze kilka dni temu wiedzia? o istnieniu Jerome Kerviel?

P.S. A w?a?nie: jaka wobec tego rysuje si? przysz?o?? na gie?dach?

Pe?na tre?? artyku?u „Kto straci? naprawd? du?e pieni?dze?” dost?pna jest w tygodniku elektronicznym CashFlow&You nr 35 (05/2008) z dnia 30.01-05.02.2008. Autor artyku?u: Jacek Pietkiewicz, wydawca: e-ProfitSystem http://newsletter.cashflowandyou.pl.Joanna Wiejak

CashFlow&You Tygodnik dla Inwestorów: biznes, finanse, nieruchomo?ci.
Kursy dla Inwestorów Sposób na zyski i finansow? niezale?no??.

Artyku? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Similar Posts