Biżuteria

Polskie firmy ch?tnie si?gaj? po metody wywiadu gospodarczego

Polskie firmy ch?tnie si?gaj? po metody wywiadu gospodarczego Wi?kszo?? mened?erów zajmuj?cych si? bezpiecze?stwem w polskich firmach przyznaje, i? korzysta z us?ug wywiadowni gospodarczych. Uznaj? bowiem,

Polskie firmy ch?tnie si?gaj? po metody wywiadu gospodarczego

Wi?kszo?? mened?erów zajmuj?cych si? bezpiecze?stwem w polskich firmach przyznaje, i? korzysta z us?ug wywiadowni gospodarczych. Uznaj? bowiem, ?e sprawdzanie partnerów biznesowych zwi?ksza bezpiecze?stwo prowadzonej przez ich firmy dzia?alno?ci. Te oraz wiele innych informacji znalaz?y si? w opublikowanym w serwisie www.niw-serwis.pl raporcie z wyników badania mened?erów ds. bezpiecze?stwa w polskich firmach.

To pierwsze badanie dotycz?ce zagadnie? bezpiecze?stwa przeprowadzone w?ród polskich mened?erów. Badanie zleci?o Ogólnopolskie Stowarzyszenie Mened?erów Bezpiecze?stwa CLAUSULA SECURITATIS i firma Niemczyk i Wspólnicy, a zrealizowane zosta?o w marcu i kwietniu br. przez Neuron Agencj? Public Relations. Wyniki prezentuj? opinie 50 mened?erów ds. bezpiecze?stwa, zatrudnionych w du?ych i ?rednich firmach na terenie Polski.

Firmy chc? zwi?kszy? swoje bezpiecze?stwo
Niemal 80 proc. mened?erów zadeklarowa?o, ?e korzysta z us?ug wywiadu gospodarczego. Oznacza to, ?e firmy maj? wyra?n? potrzeb? podnoszenia bezpiecze?stwa biznesu poprzez sprawdzenie wiarygodno?ci partnerów. Trzy czwarte respondentów jest zdania, ?e mo?na uchroni? si? przed zawarciem ryzykownego kontraktu poprzez weryfikacj? kontrahentów. Nieco mniej (70 proc.), wskazuje na odpowiednie procedury wewn?trzne, jako dzia?anie zwi?kszaj?ce bezpiecze?stwo.

Istniej? modelowe sytuacje, w których firmy weryfikuj? ryzyko gospodarcze: przed po??czeniem przedsi?biorstw, kiedy pojawiaj? si? trudno?ci we wspó?pracy – np. partner nie wywi?zuje si? ze zobowi?za?, lub gdy partner jest ewidentnie nieuczciwy i dzia?a na niekorzy?? naszego przedsi?biorstwa – komentuje Piotr Niemczyk, prezes firmy Niemczyk i Wspólnicy zajmuj?cej si? weryfikacj? ryzyka gospodarczego – Badanie pokaza?o, ?e mened?erowie nauczyli si? ju? ocenia?, ile kosztuje ryzyko. Coraz cz??ciej decyduj? si? sprawdzi? partnera jeszcze przed nawi?zaniem wspó?pracy, poniewa? potencjalne problemy mog? by? daleko powa?niejsze ni? k?opoty z p?ynno?ci? – na przyk?ad utrata kontroli nad firm? Dlatego wszelkie sposoby ograniczania ryzyka biznesowego s? w cenie – dodaje.

Czym jest wywiad gospodarczy w ocenie mened?erów?
Us?ugi te respondenci definiuj? jako pozyskiwanie informacji (ponad 70 proc. badanych) i ich opracowywanie w postaci raportów (30 proc.). Polscy mened?erowie poszukuj? danych o firmach i ich zarz?dzaj?cych, z którymi zaczynaj? prowadzi? wspólne interesy. Najbardziej interesuje ich kondycja finansowa potencjalnych partnerów.

O raporcie
Badaniem obj?to szerokie spectrum polskich firm i pracuj?cych w nich mened?erów zajmuj?cych si? ró?nymi aspektami bezpiecze?stwa, pocz?wszy od ochrony informacji, poprzez ochron? fizyczn? mienia, a? po ochron? transakcji finansowych. Zamieszczony w serwisie pe?ny z I cz??ci badania (zamieszczony pod poni?szym adresem: http://www.niemczyk.net.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2865&Itemid=67) prezentuje Informacje o zainteresowaniu firm us?ugami wywiadu gospodarczego, rodzaju poszukiwanych przez firmy informacji oraz o powodach si?gania po takie us?ugi. W kolejnych tygodniach w serwisie pojawi? si? kolejne dwie cz??ci wyników badania.

Informacje dodatkowe:
Serwis informacyjny Niemczyk i Wspólnicy jest po?wi?cony bran?y wywiadu gospodarczego. W wortalu mo?na znale?? informacje zwi?zane z bezpiecze?stwem informacji, wywiadem gospodarczym, przest?pczo?ci? zorganizowan? i gospodarcz?, czy technologiami wykorzystywanymi do ochrony informacji, mienia oraz monitorowania.
Informacje redagowane s? przez zespó? pracowników i wspó?pracowników firmy Niemczyk i Wspólnicy. Oprócz wortalu zespó? ten przygotowuje codzienny newsletter bran?owy.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Mened?erów Bezpiecze?stwa CLAUSULA SECURITATIS powsta?o w celu popularyzacji problematyki zwi?zanej z bezpiecze?stwem osób i podmiotów jako jednej z podstaw nowoczesnej i stabilnej gospodarki i spo?ecze?stwa. Swoje cele osi?ga m.in. poprzez ofert? szkole? dla przedsi?biorców, administracji rz?dowej i samorz?dowej, a tak?e osób prywatnych.

Firma Niemczyk i Wspólnicy Sp. z o.o. oferuje pe?en zakres us?ug zwi?zanych z weryfikacj? ryzyka gospodarczego, w tym m.in.: us?ugi z zakresu doradztwa, informacji gospodarczej, badania stanu firm i monitoringu konkurencji i analiz strategicznych (due dilligence), szkolenia, oceny ryzyka, zarz?dzanie kryzysowe oraz zwi?zan? z tym obs?ug? prawn?.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy