Wiadomości Branżowe

KNF bezprawnie wkracza w kompetencje organów wymiaru sprawiedliwo?ci

W dniu 20 lipca 2012 r. Amber Gold sp. z o.o. z?o?y?a w S?dzie Okr?gowym w Warszawie pozew przeciwko Komisji Nadzoru Finansowego domagaj?c si? m.in. zakazania Komisji Nadzoru Finansowego naruszania dóbr osobistych spó?ki w postaci

W dniu 20 lipca 2012 r. Amber Gold sp. z o.o. z?o?y?a w S?dzie Okr?gowym w Warszawie pozew przeciwko Komisji Nadzoru Finansowego domagaj?c si? m.in. zakazania Komisji Nadzoru Finansowego naruszania dóbr osobistych spó?ki w postaci przekazywania bankom informacji jakoby Amber Gold sp. z o.o. prowadzi?a dzia?alno?? niezgodn? z przepisami prawa, co w sposób bezprawny naruszy?o dobre imi? oraz wiarygodno?? Amber Gold sp. z o.o. 

W ostatnich dniach dosz?o do wypowiedzenia Amber Gold sp. z o.o. cz??ci umów rachunków bankowych w trybie natychmiastowym z powo?aniem si? na powzi?cie przez instytucj? bankow? informacji o rzekomym naruszeniu przez Amber Gold sp. z o.o. obowi?zuj?cych przepisów, jednak?e bez podania ?ród?a informacji oraz, co istotne, bez wskazania na czym to naruszenie przepisów mia?oby polega?.

Dopiero z otrzymanego w dniu 20 lipca 2012 r. wypowiedzenia umowy rachunku bankowego przez Volkswagen Bank Polska S.A. wynika, i? wypowiedzenie zosta?o dokonane „w zwi?zku z otrzyman? od Komisji Nadzoru Finansowego informacj? o prowadzeniu przez spó?k? Amber Gold sp. z o.o. dzia?alno?ci z ra??cym naruszeniem powszechnie obowi?zuj?cych przepisów prawa.”

W tym miejscu nale?y podkre?li?, i? post?powanie Komisji Nadzoru Finansowego polegaj?ce na przekazaniu bankom informacji, i? przedsi?biorca, jakim jest Amber Gold sp. z o.o., prowadzi dzia?alno?? z ra??cym naruszeniem obowi?zuj?cych przepisów jest dzia?aniem bezprawnym, naruszaj?cym dobre imi? przedsi?biorcy.

Nale?y równie? wskaza?, i? nie zapad?o jakiekolwiek, chocia?by nieprawomocne orzeczenie s?dowe potwierdzaj?ce, aby spó?ka naruszy?a obowi?zuj?ce przepisy prawa. Stanowczego podkre?lenia wymaga natomiast fakt, i? Komisja Nadzoru Finansowego nie jest organem w?adzy publicznej uprawnionym do orzekania w przedmiocie ewentualnego stwierdzenia, i? przedsi?biorca swoimi dzia?aniami narusza obowi?zuj?ce przepisy, a jedynie organem uprawnionym do z?o?enia zawiadomienia do powszechnych jednostek Prokuratury.

W Prokuraturze Okr?gowej w Gda?sku, co jest okoliczno?ci? powszechnie znan?, toczy si? post?powanie z zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego, jednak?e post?powanie toczy si? od oko?o dwóch i pó? roku w sprawie i nie zosta?y przedstawione jakiekolwiek zarzuty cz?onkom organów spó?ki. Tym samym Komisja Nadzoru Finansowego, swoim dzia?aniem, de facto narusza zasad? domniemania niewinno?ci i wkracza w kompetencje organów wymiaru sprawiedliwo?ci, bowiem nie czekaj?c na ostateczne rozstrzygniecie S?du, b?d? Prokuratury na etapie post?powania przygotowawczego stwierdza okoliczno?? rzekomego naruszenia obowi?zuj?cych przepisów przez spó?k?.

Jak poinformowali w dniu 20 lipca 2012 r. przedstawiciele spó?ki Amber Gold sp. z o.o. opó?nienia w wyp?atach klientom ?rodków pieni??nych w ostatnich dniach by?y spowodowane konieczno?ci? zmiany wypowiedzianych w wyniku dzia?ania Komisji Nadzoru Finansowego rachunków bankowych spó?ki, co dotkn??o bezpo?rednio klientów spó?ki Amber Gold sp. z o.o.

?ukasz Daszuta
Adwokat reprezentuj?cy Amber Gold Sp. z o.o.

A to już wiesz?  Spóźnił się pociąg ? otrzymasz zwrot pieniędzy za bilet

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy