Wiadomości Branżowe

Odpowiedzialno?? portalu za umieszczane tre?ci ? wyja?nienie dotycz?ce odpowiedzialno?ci hostuj?cych

W ewentualnym sporze s?dowym, o którym pisz? gazety mi?dzy Polsk? Izb? Ksi??ki a portalem chomikuj.pl, portal ten mo?e zas?ania? si? ustaw? o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn?, cho? z pewno?ci? sprawa jest skomplikowana i bardzo ciekawa.

Zgodnie z t? ustaw? – art. 14 – nie ponosi odpowiedzialno?ci za przechowywane dane ten, kto jedynie udost?pnia „miejsce” w celu przechowywania danych i nie wiem o bezprawnym charakterze danych (plików muzycznych, zeskanowanych ksi??ek itp.). Owszem je?li portal otrzyma urz?dowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodn? wiadomo?ci o bezprawnym charakterze danych lub zwi?zanej z nimi dzia?alno?ci musi niezw?ocznie uniemo?liwi? dost?p do tych danych. I o ile zrozumia?e jest „urz?dowe zawiadomienie” (np. postanowienie s?du) o tyle nie ma definicji wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze.

Podkre?li? nale?y, ?e portale tego typu s? us?ugodawcami – dostarczaj? tzw. us?ug? hostingu. Nale?y je wi?c ocenia? – z punktu widzenia prawa – zgodnie z at. 14 i 15 ustawy o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn?. Us?uga hostingu polega na udost?pnieniu przez portal miejsca w pami?ci powszechnie dost?pnego komputera (np. w celu stworzenia grup dyskusyjnych i innego rodzaju us?ug), czyli udost?pnieniu „miejsca” do przechowywania tre?ci. Tre?ci (np. pliki muzyczne, zeskanowane ksi??ki itp.) pochodz? nie od samego portalu, ale od osób, które je tam umieszczaj? (czyli us?ugobiorców).

Portal nie musi – zgodnie z art. 15 ustawy o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? – cenzurowa? tre?ci (np. kontrolowa? przekazywanych informacji, czy czyni? inne akty staranno?ci). Nie ma tak?e obowi?zku podejmowania kroków w celu wdro?enia oprogramowania monitoruj?cego, cenzuruj?cego itp.

Aby unikn?? odpowiedzialno?ci portal nie mo?e oczywi?cie posiada? pozytywnej wiedzy dotycz?cej bezprawno?ci dzia?a? dokonywanych na wskazanym obszarze lub informacji zamieszczonych przez us?ugobiorców na portalu. Ponadto – by nie zosta? poci?gni?tym do odpowiedzialno?ci – niezw?ocznie po uzyskaniu wiadomo?ci o bezprawnym charakterze zamieszczonych danych z wiarygodnego ?ród?a b?d? z zawiadomienia urz?dowego, musi on uniemo?liwi? dost?p do tych informacji.

Nie mo?na przy tym uzna?, ?e na pewno na tym portalu przechowywane s? jedynie tre?ci nielegalne. Portal ten bowiem spe?nia rol? platformy s?u??cej komunikacji oraz wymianie informacji, co wyklucza stosowanie prewencyjnej kontroli zamieszczanych przez us?ugobiorców informacji.

W jednym z wyroków s?dowych, S?d Apelacyjny w Lublinie (sygn. I ACa 544/10, LEX nr 736495) doszed? do wniosku, ?e „us?ugodawca nie ma obowi?zku monitorowania sieci, co wi?cej nie ma te? obowi?zku podejmowania kroków w celu wdro?enia oprogramowania monitoruj?cego. Jedyn? sytuacj? prowadz?ca bez w?tpienia do odpowiedzialno?ci us?ugodawcy jest istnienie po jego stronie stanu wiedzy o fakcie naruszenia, czy te? bezprawnym charakterze naruszenia”. S?d ten stwierdzi? nadto, ?e ci??ar udowodnienia obci??aj?cych us?ugodawc? okoliczno?ci spoczywa (na zasadach ogólnych,a wi?c zgodnie z art. 6 k.c.) podmiot, który tych okoliczno?ci dowodzi (czyli w niniejszej sprawie b?dzie to powód/powodowie).

Nale?y wskaza?, ?e przy takim brzmieniu przepisów ustawy o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? ustalenie odpowiedzialno?ci portalu mo?e by? – w praktyce – trudne, ale nie niemo?liwe. Nale?y bowiem wykaza?, ?e us?ugodawca mia? wiedz? o bezprawnym charakterze przechowywanych plików. 
 


Mec. Monika Brzozowska – Adwokat, partner w Kancelarii Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy, ekspert z zakresu w?asno?ci intelektualnej, zajmuje si? w szczególno?ci obs?ug? wydawnictw muzycznych, wydawnictw internetowych oraz portali internetowych. Z uwagi na wcze?niejsz? prac? (m.in. jako dziennikarz, copywriter w agencji reklamowej, rzecznik prasowy, autor) praktyk w dziedzinie praw autorskich w Internecie.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy