Wywiad gospodarczy

Ro?nie zainteresowanie bia?ym wywiadem

Ro?nie zainteresowanie bia?ym wywiadem

Badanie mened?erów ds. bezpiecze?stwa cz. 3

Ponad 60 procent mened?erów zajmuj?cych si? bezpiecze?stwem w polskich firmach pragnie zna? techniki stosowane w bia?ym wywiadzie gospodarczym – wynika z III cz??ci raportu z bada?, jakie opublikowa? serwis www.niemczyk.net.pl.

1187172_grunge_floral_2– Mened?erowie wiedz?, ?e ich samodzielne dzia?ania s? niewystarczaj?ce, bo podstawowe informacje z KRS czy raportu finansowego nie daj? pe?nego obrazu sytuacji. I tak na przyk?ad, spó?ki gie?dowe maj? obowi?zki informacyjne, jednak nie obejmuj?ce przedstawiania informacji dotycz?cych mniejszo?ciowych udzia?owców lub podmiotu udzielaj?cego spó?ce po?yczki. A zatem prosta weryfikacja raportów okresowych mo?e da? ca?kowicie mylny obraz. – mówi Piotr Niemczyk, prezes firmy Niemczyk i Wspólnicy. – W trudnych czasach wiarygodna informacja jest wa?niejsza ni? kiedykolwiek. St?d nie dziwi mnie zainteresowanie technikami wywiadu gospodarczego.

Poj?cie „bia?ego wywiadu” w biznesie jest do?? dobrze interpretowane przez osoby odpowiadaj?ce za bezpiecze?stwo firm. Wi?kszo?? uczestników badania poprawnie definiuje je jako „pozyskiwanie informacji zgodnie z obowi?zuj?cym prawem z ogólnodost?pnych ?róde?”. Znacznie rzadziej wskazywana by?a potrzeba weryfikacji i analizy tak pozyskanych danych.

Mened?erowie posiadaj? tylko podstawow? wiedz? na temat tego, gdzie mog? pozyska? interesuj?ce ich dane. Szczególne zainteresowanie budzi technika przetwarzania i analizowania zdobytych informacji. Prawie dwie trzecie ankietowanych wyrazi?o zainteresowanie rozszerzeniem wiedzy o znajomo?? technik bia?ego wywiadu, podkre?laj?c przy tym fakt, ?e mog? im si? przyda? w codziennej pracy. Mimo to do tej pory tylko jedna pi?ta z nich skorzysta?a ze szkole? tego typu.

Informacje dodatkowe:
Badanie dotyczy zagadnie? bezpiecze?stwa i przeprowadzone je w?ród 50 polskich mened?erów ds. bezpiecze?stwa. Zosta?o wykonane w marcu i kwietniu br. przez Neuron Agencj? Public Relations na zlecenie Ogólnopolskiego Stowarzyszeniem Mened?erów Bezpiecze?stwa CLAUSULA SECURITATIS oraz firmy Niemczyk i Wspólnicy. Wyniki prezentuj? opinie mened?erów ds. bezpiecze?stwa, zatrudnionych w du?ych i ?rednich firmach na terenie Polski.

Serwis internetowy www.niemczyk.net.pl jest po?wi?cony bran?y wywiadu gospodarczego. W wortalu mo?na znale?? informacje zwi?zane z bezpiecze?stwem informacji, wywiadem gospodarczym, przest?pczo?ci? zorganizowan? i gospodarcz?, czy technologiami wykorzystywanymi do ochrony informacji, mienia oraz monitorowania.

Informacje redagowane s? przez zespó? pracowników i wspó?pracowników firmy Niemczyk i Wspólnicy. Oprócz wortalu zespó? ten przygotowuje codzienny newsletter bran?owy.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Mened?erów Bezpiecze?stwa CLAUSULA SECURITATIS powsta?o w celu popularyzacji problematyki zwi?zanej z bezpiecze?stwem osób i podmiotów jako jednej z podstaw nowoczesnej i stabilnej gospodarki i spo?ecze?stwa. Swoje cele osi?ga m.in. poprzez ofert? szkole? dla przedsi?biorców, administracji rz?dowej i samorz?dowej, a tak?e osób prywatnych.

Firma Niemczyk i Wspólnicy Sp. z o.o. oferuje pe?en zakres us?ug zwi?zanych z weryfikacj? ryzyka gospodarczego, w tym m.in.: us?ugi z zakresu doradztwa, informacji gospodarczej, badania stanu firm i monitoringu konkurencji i analiz strategicznych (due dilligence), szkolenia, oceny ryzyka, zarz?dzanie kryzysowe oraz zwi?zan? z tym obs?ug? prawn?.

Similar Posts