Wywiad gospodarczy

(Nie) aktualna wiarygodno?? partnerów?

Badanie mened?erów ds. bezpiecze?stwa cz. 2 Wi?kszo?? mened?erów do spraw bezpiecze?stwa polskich firm przyznaje, ?e najcz??ciej poszukuje wiadomo?ci na temat wiarygodno?ci swoich kontrahentów w ogólnodost?pnych

Badanie mened?erów ds. bezpiecze?stwa cz. 2

Wi?kszo?? mened?erów do spraw bezpiecze?stwa polskich firm przyznaje, ?e najcz??ciej poszukuje wiadomo?ci na temat wiarygodno?ci swoich kontrahentów w ogólnodost?pnych ?ród?ach, g?ównie w internecie. Zale?y im na informacjach mo?liwie aktualnych i pog??bionych, co cz?sto jest utrudnione lub niemo?liwe. Serwis internetowy www.niemczyk.net.pl opublikowa? drug? cz??? wyników badania mened?erów ds. bezpiecze?stwa.

772803_crime_scene_4– Mam wra?enie, ?e coraz wi?cej osób zaczyna sprawdza? wiarygodno?? innych w ró?nych ?ród?ach informacji. Najcz??ciej jest to proste przeszukanie internetu, ale czasem mo?e to by? próba nieoficjalnego „wyci?gni?cia” danych od policji. Takich i inne „szare” sposoby uzyskania informacji s? nie tylko pracoch?onne, ale tak?e cz?sto nielegalne – komentuje Piotr Niemczyk, prezes firmy Niemczyk i Wspólnicy. – A w dodatku nie mo?na si? na nie powo?ywa?, np. przed s?dem.

Najwa?niejsza wiarygodno??
A? 90 procent respondentów chcia?oby pozyska? informacje, na podstawie których mo?liwa by?aby ocena wiarygodno?ci ich obecnych i potencjalnych partnerów biznesowych. Najbardziej wi?c po??danymi informacjami s? te, które dotycz? p?ynno?ci finansowej kontrahentów. Nieco ponad po?owa mened?erów chcia?aby pozna? zamiary swoich partnerów, dotycz?ce prowadzonej przez nich dzia?alno?ci gospodarczej.

Si?gaj? po nieaktualne dane
Wyniki badania pokazuj?, ?e mened?erowie ograniczaj? poszukiwanie informacji do ogólnodost?pnych ?róde?, jak internet oraz pozosta?e media. Bywa, ?e nie zdaj? sobie przy tym sprawy, ?e takie dane s? cz?sto po prostu nieaktualne. Nawet rejestry, takie jak KRS, prezentuj? dane i dokumenty sprzed kilku tygodni, a nawet miesi?cy.

Tylko 6 procent badanych podnios?o problem nieaktualnych danych. By temu zaradzi?, cz??? mened?erów posi?kuje si? np. wywiadami ?rodowiskowymi czy opiniami znajomych.

Informacje dodatkowe:
Badanie dotyczy zagadnie? bezpiecze?stwa i przeprowadzone je w?ród 50 polskich mened?erów ds. bezpiecze?stwa. Zosta?o wykonane w marcu i kwietniu br. przez Neuron Agencj? Public Relations na zlecenie Ogólnopolskiego Stowarzyszeniem Mened?erów Bezpiecze?stwa CLAUSULA SECURITATIS oraz firmy Niemczyk i Wspólnicy. Wyniki prezentuj? opinie mened?erów ds. bezpiecze?stwa, zatrudnionych w du?ych i ?rednich firmach na terenie Polski.Wi?cej o wynikach badania na stronie http://www.niemczyk.net.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2930&Itemid=67.

A to już wiesz?  Dzień matki święto macierzyństwa w Polsce i na świecie

Serwis informacyjny www.niemczyk.net.pl jest po?wi?cony bran?y wywiadu gospodarczego. W wortalu mo?na znale?? informacje zwi?zane z bezpiecze?stwem informacji, wywiadem gospodarczym, przest?pczo?ci? zorganizowan? i gospodarcz?, czy technologiami wykorzystywanymi do ochrony informacji, mienia oraz monitorowania.
Informacje redagowane s? przez zespó? pracowników i wspó?pracowników firmy Niemczyk i Wspólnicy. Oprócz wortalu zespó? ten przygotowuje codzienny newsletter bran?owy.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Mened?erów Bezpiecze?stwa CLAUSULA SECURITATIS powsta?o w celu popularyzacji problematyki zwi?zanej z bezpiecze?stwem osób i podmiotów jako jednej z podstaw nowoczesnej i stabilnej gospodarki i spo?ecze?stwa. Swoje cele osi?ga m.in. poprzez ofert? szkole? dla przedsi?biorców, administracji rz?dowej i samorz?dowej, a tak?e osób prywatnych.

Firma Niemczyk i Wspólnicy Sp. z o.o. oferuje pe?en zakres us?ug zwi?zanych z weryfikacj? ryzyka gospodarczego, w tym m.in.: us?ugi z zakresu doradztwa, informacji gospodarczej, badania stanu firm i monitoringu konkurencji i analiz strategicznych (due dilligence), szkolenia, oceny ryzyka, zarz?dzanie kryzysowe oraz zwi?zan? z tym obs?ug? prawn?.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy