BIZNES Biżuteria Prawo

Przetargi to nie olimpiada – druga pozycja to nie srebro

Przetargi to nie zawody sportowe, mają jednak z nimi wiele wspólnego. Przynajmniej w kontekście

Data publikacji: 2016-09-22
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Przetargi to nie olimpiada – druga pozycja to nie srebro
Kategoria: BIZNES, Prawo

Przetargi to nie zawody sportowe, mają jednak z nimi wiele wspólnego. Przynajmniej w kontekście rywalizacji.

Przetargi to nie olimpiada – druga pozycja to nie srebro BIZNES, Prawo - Przetargi to nie zawody sportowe, mają jednak z nimi wiele wspólnego. Przynajmniej w kontekście rywalizacji.

Przetargi to nie zawody sportowe, mają jednak  z nimi wiele wspólnego. Przynajmniej w kontekście rywalizacji. Podobnie jak w sporcie, warunki i koszty przygotowań nie zawsze wpływają na ostateczny wynik, tak w świecie zamówień publicznych najtańsza oferta niekoniecznie musi być zwycięska. I chociaż cena jest priorytetem, ważna jest również jakość i renoma firmy. 

Przetarg od A do Z

Podstawowe formy konkursu ofert to przetarg nieograniczony i ograniczony. Oprócz tych trybów muszą zostać spełnione przesłanki ustawowe, takie jak negocjacje z i bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, licytacja elektroniczna i partnerstwo innowacyjne, będące nowością po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przetarg ograniczony ma formę dwuetapową – po jego ogłoszeniu składane są przez wykonawców wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Spośród nich, zamawiający na podstawie z góry określonych kryteriów wyłania tzw. krótką listę wykonawców, którym wręcza specyfikację istotnych warunków zamówienia i zaprasza do złożenia oferty. Przetarg nieograniczony jest krótszy – specyfikacja jest dostępna dla wszystkich i na jej podstawie składane są oferty. Ponadto w przetargu ograniczonym rozdzielone są etapy weryfikacji formalnej i merytorycznej. Z kolei w nieograniczonym weryfikacja i badanie odbywa się jednocześnie – zwłaszcza w odniesieniu do oferty najkorzystniejszej co zostało zmodyfikowane ostatnią nowelizacją ustawy Pzp. Od przetargów publicznych należy odróżnić przetargi komercyjne. – Niektórzy prywatni zamawiający bardzo ściśle bazują na ustawie Pzp i wtedy rozbieżności są mniejsze.  Generalnie prywatni zamawiający z zasady zastrzegają sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, natomiast unieważnienie przetargu publicznego poprzedzone jest koniecznością wykazania przesłanek określonych w przepisach. Nie można unieważnić przetargu publicznego bez podania przyczyny. Brak tu dowolności – mówi Anna Serpina-Forkasiewicz prezes firmy LegalHut.

Wyścig po zwycięstwo

Informacje o aktualnych przetargach pojawiają się w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na rynku istnieją również wyspecjalizowane podmioty, które pośredniczą w dystrybuowaniu ogłoszeń przetargowych. Przepisy regulują, jakie elementy powinny stanowić zawartość każdego z dokumentów w zależności od trybu i wartości postępowania. Jak bardzo treść ogłoszenia jest sformalizowana wynika z rozporządzeń. Podstawowe dokumenty to szacowanie wartości oraz ogłoszenie i specyfikacja istotnych warunków zamówienia. W sprawnym przejściu przez zawiłości prawne mogą nam pomóc ukierunkowane na tę dziedzinę firmy. Pomoc prawna polega m.in. na wsparciu zamawiających w opracowywaniu dokumentacji postępowania zgodnej z literą prawa. Specjalistyczna wiedza oparta jest nie tylko na treści ustawy PZP i aktów wykonawczych, ale również na orzecznictwie, bogatej doktrynie, opiniach Urzędu Zamówień Publicznych, prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zapoznaniu się z wynikami kontroli różnych szczebli. Taką wiedzą dysponują prawnicy, którzy przez lata nabywają doświadczeń i służą pomocą w interpretacji zawiłych przepisów. Ponadto nieoceniona jest rola prawnika w procesie tworzenia projektu umowy, dokumentacji postępowania, prowadzenia negocjacji, oceny ofert. Pomoc prawna potrzebna jest również w sytuacji, w której dochodzi do sporu między zamawiającym a wykonawcą. Bez specjalistów z dziedziny prawa nie może się również odbyć realizacja umowy wówczas, gdy dochodzi do konieczności interpretacji zapisów, naliczania kar lub odstąpienia od zawartych porozumień.

Jakość to podstawa

Cena lub koszt ma podstawowe znaczenie w kontekście wyboru najkorzystniejszej oferty. Jednakże kryteria te nie powinny występować samoistnie, ale zawsze w odniesieniu do jakości dostarczanych dóbr lub świadczonych usług. – W większości przypadków niskie ceny oznaczają słabą jakość, co eliminuje z rynku wykonawców dostarczających produkty lub usługi wysokiej jakości. Stąd tak ważne jest, aby zamawiający weryfikowali koszty zawsze w kontekście pozacenowego kryterium jakościowego.  Termin wykonania w mojej ocenie powinien być narzucony przez zamawiającego i stanowić jedno z kryteriów oceny, chyba że w jednostkowych przypadkach zamawiającemu tak zależy na terminie, że jest w stanie zapłacić za krótszy termin więcej – zauważa Anna Serpina-Forkasiewicz prezes LegalHut. Niesłychanie istotne jest właściwie odczytanie priorytetów zleceniodawcy przetargu. Wynikają one z ustalonych kryteriów oceny oferty. – Jeżeli zamawiający ustala kryterium kosztów
na 100% to wiadomo że ma być „tanio”, jeżeli wskazuje kryteria jakościowe, to wiadomo że ma być „dobrze” – kontynuuje Anna Serpina-Forkasiewicz.

Jak skutecznie oszacować własne możliwości przed przystąpieniem do przetargu?

Zleceniodawcy opisują przedmiot zamówienia, pokazują zazwyczaj projekt lub wzór umowy i na tej podstawie można oszacować swoje siły. Oprócz tego, zamawiający precyzują warunki udziału w postępowaniu w odniesieniu do potencjału osobowego, technicznego i ekonomicznego, które należy spełnić. Pomaga to zweryfikować, czy dany podmiot rokuje na wykonanie zamówienia. W przypadku zainteresowania jakimś konkretnym przetargiem, którego termin złożenia ofert upływa stosunkowo szybko, możemy pisemnie poprosić zamawiającego o przesunięcie tego terminu wskazując np. na obszerność dokumentacji do przeanalizowania. Myśl o przyszłej wygranej wpływa motywująco na aktywność firmy podczas przetargu. Warto pamiętać o przemyślanej strategii, a także  profesjonalnym, zobligowanym na sukces przygotowaniu – dzięki temu można doprowadzić swój zespół do zwycięstwa.

                                                                                ***

LegalHut to warszawska spółka, wchodząca w skład Grupy TenderHut. Firma, która dla swoich Klientów jest solidnym partnerem w dziedzinie wsparcia prawnego. Kancelaria świadczy szereg wyspecjalizowanych usług dotyczących zamówień publicznych i własności intelektualnej. Zajmuje się obsługą prawną wykonawców i zamawiających. 

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Przetargi to nie olimpiada – druga pozycja to nie srebro BIZNES, Prawo - Przetargi to nie zawody sportowe, mają jednak z nimi wiele wspólnego. Przynajmniej w kontekście rywalizacji.
Hashtagi: #BIZNES #Prawo

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy