Tag Archives: d?u?nik

Monity jako podstawowe narz?dzie windykacji

Monity jako podstawowe narz?dzie windykacji

Monity jako podstawowe narz?dzie windykacji autorem artyku?u jest Jaros?aw Ciesielski Czasem wierzyciel zastanawia si?, jak? drog? komunikacji z d?u?nikiem (czyt. upominanie si? o swoje pieni?dze) wybra?? Oczywi?cie ma ich do wyboru wiele. Jednak procedury windykacyjne przewiduj? w pierwszej kolejno?ci wysy?anie w?a?nie…

Zabójcze stereotypy!

Zabójcze stereotypy! autorem artyku?u jest Joanna Wiejak Stereotypy sprawiaj?, ?e obiegowe pogl?dy staj? si? wyznacznikiem naszego post?powania. Nie zastanawiamy si? nad szczegó?ami. Nie analizujemy przyczyn. Przyjmujemy za pewnik niby oczywiste fakty i prawdy. Kierujemy si? nimi buduj?c nasze os?dy, wypowiadaj?c my?li,…

Jaka jest ró?nica mi?dzy windykatorem, a komornikiem?

Jaka jest ró?nica mi?dzy windykatorem, a komornikiem? autorem artyku?u jest Jaros?aw Ciesielski Kiedy przychodzi do d?u?nika windykator czy te? komornik, d?u?nik czuje si? wtedy bardzo sfrustrowany t? sytuacj?. Zreszt? ka?dy prze?ywa frustracje, do kogo przychodzi ktokolwiek inny, kto chce wyegzekwowa? od niego pieni?dze…
Top