Tag Archives: wiele

Polskie firmy ch?tnie si?gaj? po metody wywiadu gospodarczego

Polskie firmy ch?tnie si?gaj? po metody wywiadu gospodarczego Wi?kszo?? mened?erów zajmuj?cych si? bezpiecze?stwem w polskich firmach przyznaje, i? korzysta z us?ug wywiadowni gospodarczych. Uznaj? bowiem, ?e sprawdzanie partnerów biznesowych zwi?ksza bezpiecze?stwo prowadzonej przez ich firmy dzia?alno?ci. Te oraz wiele innych informacji znalaz?y si?…

Monity jako podstawowe narz?dzie windykacji

Monity jako podstawowe narz?dzie windykacji autorem artyku?u jest Jaros?aw Ciesielski Czasem wierzyciel zastanawia si?, jak? drog? komunikacji z d?u?nikiem (czyt. upominanie si? o swoje pieni?dze) wybra?? Oczywi?cie ma ich do wyboru wiele. Jednak procedury windykacyjne przewiduj? w pierwszej kolejno?ci wysy?anie w?a?nie monitów – obok rozmowy telefonicznej i wizyty windykatora.…

Kto straci naprawd? du?e pieni?dze?

Kto straci naprawd? du?e pieni?dze? autorem artyku?u jest Joanna Wiejak Wiele osób, interesuj?cych si? rynkami gie?dowymi, przewidywa?o nadchodz?cy d?u?szy okres korekt lub nawet pocz?tki bessy. Ale nawet, je?li niektórzy spodziewali si? spadków, to jednak nikt nie przewidywa?, b?d? one a? tak du?e.…

Grafolog i analizy grafologiczne

Grafolog i analizy grafologiczne Autorem artykułu jest Karol Stopka Grafologia to niesamowita dziedzina, która pozwala nam na ocenę człowieka na podstawie jego pisma ręcznego. W artykule przybliżone są metody jakie wykorzystuje się w grafologii, a także do jakich celów jest wykorzystywana.…
Top