Windykacja articles

Monity jako podstawowe narz?dzie windykacji

Monity jako podstawowe narz?dzie windykacji

Monity jako podstawowe narz?dzie windykacji autorem artyku?u jest Jaros?aw Ciesielski Czasem wierzyciel zastanawia si?, jak? drog? komunikacji z d?u?nikiem (czyt. upominanie si? o swoje pieni?dze) wybra?? Oczywi?cie ma ich do wyboru wiele. Jednak procedury windykacyjne przewiduj? w pierwszej kolejno?ci wysy?anie w?a?nie monitów – obok rozmowy telefonicznej i wizyty windykatora.…

Rozmowa z windykatorem terenowym ze spó?ki Raport

Rozmowa z windykatorem terenowym ze spó?ki Raport autorem artyku?u jest Maciek Zwyk?emu Kowalskiemu, kontakt z windykatorem nie kojarzy si? z niczym przyjemnym. Jak s?dzisz dlaczego tak jest ? S?dz?, ?e wynika to z tego, ?e cz??? powstaj?cych w latach 90-tych firm windykacyjnych, zatrudnia?y osoby ze ?wiatka przest?pczego, które za pomoc?…

Kto straci naprawd? du?e pieni?dze?

Kto straci naprawd? du?e pieni?dze? autorem artyku?u jest Joanna Wiejak Wiele osób, interesuj?cych si? rynkami gie?dowymi, przewidywa?o nadchodz?cy d?u?szy okres korekt lub nawet pocz?tki bessy. Ale nawet, je?li niektórzy spodziewali si? spadków, to jednak nikt nie przewidywa?, b?d? one a? tak du?e.…

Zabójcze stereotypy!

Zabójcze stereotypy! autorem artyku?u jest Joanna Wiejak Stereotypy sprawiaj?, ?e obiegowe pogl?dy staj? si? wyznacznikiem naszego post?powania. Nie zastanawiamy si? nad szczegó?ami. Nie analizujemy przyczyn. Przyjmujemy za pewnik niby oczywiste fakty i prawdy. Kierujemy si? nimi buduj?c nasze os?dy, wypowiadaj?c my?li, wyra?aj?c opinie.…
Top